شیمی

کارشناسی ارشد ناپیوسته ی شیمی آلی غیر مرتبط (برای دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها غیر شیمی می باشد)

کارشناسی ارشد ناپیوسته ی شیمی آلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته ی شیمی تجزیه غیر مرتبط (برای دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها غیر شیمی می باشد)

کارشناسی ارشد ناپیوسته ی شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد ناپیوسته ی شیمی کاربردی 

کارشناسی ارشد ناپیوسته ی شیمی کاربردی غیر مرتبط (برای دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها غیر شیمی می باشد)

دکتری تخصصی شیمی آلی 

کارشناسی پیوسته ی شیمی کاربردی

مهندسی شیمی

 


مکانیک

تکنولوژی مکانیک خودرو (کارشناسی ناپیوسته)

کاردانی پیوسته تاسیسات تهویه مطبوع  - فنی و حرفه ای

کاردانی پیوسته تاسیسات تهویه مطبوع  - کاردانش

مکانیک خودرو (کاردانی  پیوسته فنی حرفه ای)

مکانیک خودرو (کاردانی پیوسته کاردانش)

 


معماری

ترم بندی دروس كارشناسی ارشد تکنولوژی  معماری کد 111 برای ورودی های 97

ترمیک کارشناسی پیوسته معماری

دروس و ترم بندی دروس كارشناسی ارشد فناوری  معماری-معماری بیونیک کد 959 برای ورودی های 97

كارشناسی ناپیوسته  تکنولوژی معماری

کاردانی نقشه کشی معماری

کارشناسی ارشد

 


مدیریت

 دروس کاردانی پیوسته رشته امور اداری

دروس و ترم بندی دروس كارشناسی پیوسته مدیریت دولتی(ورودی 95وبعد)

دروس کاردانی ناپیوسته رشته مدیریت

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی (دارندگان کارشناسی غیر مرتبط)

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی(دارندگان کارشناسی مرتبط)

 


 کشاورزی و دامپزشکی

 ارشد اگرو تکنولوژی- گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی– فناوری مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی – کارشناسی ناپیوسته

دامپروری – کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی تولیدات دامی

دامپزشکی – کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

دکتری اگروتکنولوژی- گرایش علوم علف های هرز

کارشناسی ارشد– بافت شناسی دامپزشکی (برای دانشجویان با مدرک کارشناسی  غیر مرتبط)

کارشناسی ارشد– بافت شناسی دامپزشکی (برای دانشجویان با مدرک کارشناسی مرتبط)

مهندسی علوم دامی– ارشد اصلاح نژاد دام

 


کامپیوتر

دکتری تخصصی (PH.D.)  رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

ارشد نرم افزار

کاردانی پیوسته- کار و دانش

کاردانی پیوسته- نامتجانس

کاردانی پیوسته سه ساله نظری پیش

کاردانی پیوسته فنی حرفه ای و هنرستان

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تكنولوژی نرم افزار کامپیوتر

  


 حقوق

دروس و ترم بندی دروس کارشناسی پیوسته حقوق برای ورودی های 95 به بعد

 


 تربیت بدنی

دکتری تربیت بدنی

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کاردانی ناپیوسته تربیت بدنی (مدیریت)

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی

کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر-تربیت بدنی و علوم ورزش

کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر-تربیت بدنی و علوم ورزش-غیر مرتبط

 


 برق

چارت رشته کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

چارت رشته کاردانی پیوسته الکترونیک

چارت رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق-الکترونیک

چارت رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق-قدرت

چارت رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

چارت رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی قدرت

چارت رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک

چارت رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک(غیرمرتبط)

چارت رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

چارت رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت(غیر مرتبط)

 


 عمران

 112- برنامه ترمی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران- (ورودی 96 به بعد)

114- برنامه ترمی کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران دانشگاه آزاد اسلامی میانه ورودی 96 به بعد (دارندگان کاردانی غیر مرتبط)

114- برنامه ترمی کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران ورودی 96 به بعد (دارندگان کاردانی پیوسته عمران)

114- برنامه ترمی کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران ورودی 96 به بعد (دارندگان کاردانی ناپیوسته عمران)

224- برنامه ترمی  کاردانی علمی کاربردی نقشه برداری-(مخصوص دیپلم های غیر مرتبط  فنی و حرفه ای- کارردانش - هنرستان نظام قدیم)- (ورودی 96 به بعد)

224- برنامه ترمی  کاردانی علمی کاربردی نقشه برداری-(مخصوص دیپلم های مرتبط  فنی و حرفه ای - هنرستان نظام قدیم)- (ورودی 96 به بعد)

224- کاردانی علمی کاربردی نقشه برداری-(مخصوص دیپلم های مرتبط  کارردانش و دیپلم های سه ساله نظری، پیش دانشگاهی و نظام قدیم)- (ورودی 96 به بعد)

691-  برنامه ترمی  کارشناسی ناپیوسته مهندسی نقشه برداری-  دارندگان کاردانی غیرمرتبط (ورودی 96 به بعد)

691-  برنامه ترمی  کارشناسی ناپیوسته مهندسی نقشه برداری- دارندگان کاردانی پیوسته نقشه برداری(ورودی 96 به بعد)

722- برنامه ترمی کاردانی پیوسته– (مخصوص دیپلم های غیر مرتبط  فنی و حرفه ای- کارردانش - هنرستان نظام قدیم) (ورودی 96 به بعد)

722- برنامه ترمی کاردانی پیوسته– (مخصوص دیپلم های مرتبط  فنی و حرفه ای - هنرستان نظام قدیم) (ورودی 96 به بعد)

722- برنامه ترمی کاردانی پیوسته– (مخصوص دیپلم های مرتبط  کارردانش و دیپلم های سه ساله نظری، پیش دانشگاهی و نظام قدیم) (ورودی 96 به بعد)

729- برنامه ترمی  کارشناسی ارشد عمران-سازه  (دانشجویان دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران ورودی 96 به بعد)

729- برنامه ترمی  کارشناسی ارشد عمران-سازه (دانشجویان دارای مدرک کارشناسی  غیر مرتبط ورودی 96 به بعد)

 


 حسابداری و اقتصاد

 13152گرایش ماایاتی حسابرسی دولتی

13153کارشناسی پیوسته حسابداری قدیم

13518-1کارشناسی پیوسته حسابداری جدید

ارشد اقتصاد اسلامی 15360-1

ارشد اقتصاد اسلامی

ارشد حسابداری 15266

ارشد حسابداری کارشناسی ارشد-غیر مرتبط- 15266جدید

ارشد حسابداری کارشناسی ارشد-مرتبط- 15266جدید

ترمیک حسابداری پیوسته کاردانش

ترمیک کارشناسی پیوسته حسابداری

ترمیک_حسابداری_پیوسته_فنی_حرفه_ای

ترمیک_کاردانی_ناپیوسته_حسابداری

ترمیک_کارشناسی_ناپیوسته_حسابداری

چارت ارشد اقتصاد اسلامی

دکتری اقتصاد- اقتصاد اسلامی 96 و ماقبل

دکتری اقتصاد- اقتصاد اسلامی 97 و مابعد (1)

دکتری اقتصاد- توسعه اقتصادی 96 و ماقبل

دکتری اقتصاد- توسعه اقتصادی 97 و ما بعد

دکتری اقتصاد

علوم اقتصادی 17405-1

علوم اقتصادی 17511-1

كارشناسی ناپیوسته حسابداری- كاردانی ناپیوسته (201) 97 و مابعد

کاردانی پیوسته_کارشناسی_ناپیوسته_حسابداری

کاردانی ناپیوسته حسابداری 11168-1

کاردانی پیوسته حسابداری نامتجانس

کارشناسی ارشد مهندسی مالی

کارشناسی ناپیوسته حسابداری84157-1

  


باستان شناسی

 ارشد باستان شناسی-کارشناسی غیرمرتبط

ارشد باستان شناسی-کارشناسی مرتبط

دکتری باستان شناسی-گرایش دوره پیش از تاریخ

دکتری باستان شناسی-گرایش دوره تاریخی

کارشناسی باستان شناسی

 


 ادبیات فارسی

کاردانی پیوسته ادبیات فارسی

كارشناسی ارشد ادبیات فارسی

كارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

كارشناسی پیوسته ادبیات فارسی

كارشناسی ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی

كارشناسی ناپیوسته علوم تجربی

 


 آموزش ابتدایی

 كاردانی اموزش ابتدایی

كاردانی پیوسته طراحی و تکنولوژی دوخت

كارشناسی ارشد اموزش ابتدایی

كارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی

كارشناسی ناپیوسته آموزش دینی و عربی

كارشناسی ناپیوسته طراحی و تکنولوژی دوخت

کاردانی پیوسته  مربی کودک

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com