شهید باکری                        2                                       شهید حاجی اصغری                  9
بسیج دانشجویی                6                                       سوین                                         5
 
ضمناً وحیدگل محمدی از تیم سوین به عنوان بهترین بازیکن روز چهارم انتخاب گردید