پذیرش و چاپ دو عنوان مقاله معاون آموزشی به همراه دانشجویان واحد میانه در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین کشاورزی
خبرگزاری آنا: دو عنوان مقاله دکتر جلیل اجلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به همراه رسول بادوام، حسین کروبی از دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد و مدیریت کشاورزی و علی شهنوازی مدرس این واحد دانشگاهی در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پذیرفته و به چاپ رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر علی سلمان پور رییس واحد میانه با بیان این مطلب افزود: این مقالات تحت عنوان " بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های تولید روستایی منتخب استان آذربایجان شرقی " و  " بررسی عوامل مؤثر بر کاربری اراضی کشاورزی در کلانشهر تبریز " در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به صورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفته و در مجموعه مقالات علمی پژوهشی کنفرانس به چاپ رسیده است.
وی اظهار کرد: این کنفرانس بین المللی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ پاسداری از منابع طبیعی و محیط زیست و دستیابی به کشاورزی پایدار برگزار گردید.
رییس واحد میانه در ادامه گفت: هدف از پژوهش و تحقیق در این مقالات، موفقیت سه شرکت تعاونی میشو، النجق و اتحاد دریان در استان آذربایجان شرقی و بررسی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کلانشهر تبریز است که یافته ها نشان داد عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در موفقیت تعاونی های تولید روستایی و میانگین تغییر کاربری اراضی 5/2 هکتاری و عواملی همچون اقتصادی، محیطی، روانشناختی و غیره تأثیر دارد.
سلمان پور یادآور شد: در این دو مقاله به مباحثی از جمله موارد و روش ها، جامعه آماری پژوهش، روش نمونه گیری و حجم نمونه، متغیرهای تحقیق، مستقل و وابسته، تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها، ابزار و روش گردآوری داده ها و سایر موارد اشاره شده است.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com