سال نو مبارک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
بهترین آرزوها و تحقق برترین آرمان ها را از خدای بهار تمنا دارد.

" امید است هر ساله گلستان عید بر وجود نازنینتان بهاران باشد. "
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه