خبرنگار آنا: مهندس عباس نعمتی عضو هیات علمی و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد میانه از درخشش علمی و پژوهشی اعضای دانشجو و هیات علمی باشگاه خبر داده و عناوین مقالات چاپ شده در مجلات ISI، علمی پژوهشی و همچنین ارائه شده به صورت پوستر و سخنرانی را اعلام کرد:Bpj

 1- چاپ مقاله آقای مهدی قربانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان "کشف جعل کپی-انتقال تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک و تجزیه ضرایب تبدیل کسینوسی"در مجله علمی پژوهشی "سیستم­های هوشمند در مهندسی برق، سال پنجم، شماره اول، بهار93"

2- چاپ مقاله آقای آرش نعمتی با عنوان A Numerical investigation on the influence of EGR in a supercharged SI engine fueled with gasoline and alternative fuels  در مجله ISI Energy Conversion and Management  2014

3- ارائه مقاله توسط خانم معصومه شاهمرادی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان " اثر سطوح مختلف نیتروژن از منابع کود گاوی و اوره بر میزان ماده آلی خاک و محتوای کلروفیل گیاه ذرت شیرین" در سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران،  دانشگاه شهید چمران اهواز 

4- ارائه مقاله خانم زینب میرزایی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان " Preparation of nano Fe2O3-ZnO for removal of methyl orange from aqueous solution" در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه – اردیبهشت93

5- ارائه مقاله آقای حامد شامی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان " Preparation of expanded perlite from perlite ore of Miyaneh and its application in removal of organic dye from aqueous solution در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه – اردیبهشت93

6- ارائه مقاله آقای علی خانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان "  The preparation of Red-Ox nano composite based on Zinc oxide (ZnO) and its application in removal of organic dye from aqueous solution" در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه – اردیبهشت93

7- چاپ مقاله توسط خانم معصومه شاهمرادی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان " کارآیی خاکپوشها در کشاورزی ارگانیک"  در همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

8- ارائه مقاله آقای علی خانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان  Kinetic study of decolorization acid process of orange 7 from aqueous solutions using nanosized CuO-ZnO/visible light در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه – اردیبهشت93

9- چاپ مقاله توسط خانم معصومه شاهمرادی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان ارزیابی اثر تلقیح باکتریهای محرک رشد، سطوح کودهای آلی و اوره بر کارآیی مصرف نیتروژن در گیاه ذرت شیرین" در همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

10- ارائه مقاله آقای ناصر محبعلی پور عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان " اثر متقابل محلول­پاشی مواد ضد تعرق وقطع آبیاریبر صفات مورفولوژیک و عملکرد در کشت دوم آفتابگردان رقم فرخ در منطقه میانه" در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه – اردیبهشت93

11- ارائه مقاله آقای علی خانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان  Kinetic study of decolorization acid process of orange 7 from aqueous solutions using nanosized CuO-ZnO/visible light در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه – اردیبهشت93

12- ارائه مقاله آقای علی خانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان Decolorization of acid orange 7 from aqueous solutions by nanosized CuO-ZnO/visible light در ششمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

13- ارائه مقاله آقای آرش نعمتی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان "Simultaneously Reduction of NOx and Soot Emissions in a   partially premixed gasoline fueled compression ignition   در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه – اردیبهشت93

14- ارائه مقاله آقای ناصر محبعلی پور عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان " اثر متقابل محلول­پاشی مواد ضد تعرق وقطع آبیاریبر صفات مورفولوژیک و عملکرد در کشت دوم آفتابگردان رقم فرخ در منطقه میانه" در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه – اردیبهشت93

15- ارائه مقاله آقای حسن نورافکن عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان The effect of seed priming with salicylic acid, potassium nitrate and Iron nano chelate on seed germination of two ecotypes of Plantago major L. under salt stress

16- چاپ مقاله آقای آرش نعمتی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان The Exergy Analysis in a Hydrogen Fueled DISI Engine under the Effects of Equivalence Ratio and Fuel Injection Timing در مجله Technical Journal of Engineering and Applied Sciences

17- چاپ مقاله خانم معصومه شاهمرادی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در دومین کنفرانس بین المللی The second international conference on agriculture and natural resources بصورت سخنرانی در دانشگاه رازی کرمانشاه با عنوان "Different amount of nitrogen and vermicompost effects on some soil properties and sweet corn traits"  

18- ارائه مقاله آقای نادر جعفر زاده عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان Removal of reactive blue 221 organic dyestuff from contaminate water by used the Photoelectro-Fenton process under visible light در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه – اردیبهشت93

19- ارائه مقاله آقای ناصر محبعلی پور عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان " بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ­های جو با استفاده از صفات مورفولوژیکی تحت تیمار فسفر در شرایط دیم" در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه – اردیبهشت93

20- چاپ مقاله توسط خانم معصومه شاهمرادی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنــوان " مطالعه اثر مواد شیمیایی بر روی سلامت انسان و محیط زیست"  در همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم 

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com