کردستان                   61                        اردبیل                30
آذربایجانشرقی            72                        آذربایجانغربی        35

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com