برای مشاهده ترم بندی گروه عمران در منوی آموزش به منوی آموزش»چارت  دروس گروههای مختلف»گروه عمران مراجعه نمائید.

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com