دو عنوان مقاله از دکتر ناصر محبعلی پور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در مجلات کشوری و بین المللی  ISIبه چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی واحد میانه، این مقالات تحت عنوان " ارزیابی روابط بین صفات مؤثر بر عملکرد و میزان سیترال جمعیت های باد رنجبویه با استفاده از تجزیه علیت در مجله ISI “ Indian journal of science And Technology “ و مقاله " تاثیر خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های بینابین و زمستانه جو در منطقه مراغه " در مجله علمی – پژوهشی به نژادی نهال و بذر به چاپ رسید.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com