قابل توجه دانشجویان محترمی که تاکنون انتخاب واحد ترم خود را انجام نداده اند

بالحاظ بخشنامه های آموزشی مربوط به غیبت موجه بیش از 3 جلسه دانشجویان برای یک ترم

آخرین مهلت ثبت نام 25 مهر ماه تعیین گردیده است.

در صورت عدم مراجعه، برای ترم جاری مرخصی لحاظ خواهد شد.

ضمناً پرداخت شهریه به صورت نقدی و تقسیط صورت می گیرد