بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی و میزان رفاه اجتماعی شهروندان شهر میانه" عنوان مقاله ای است که توسط یکی از همکاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات علوم اجتماعی ایران به چاپ رسیده است.

خانم مریم صادق زاده از اساتید حق التدریس و از همکاران حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد میانه در این مقاله به بررسی ارتباط بین سرمایه ی اجتماعی و مولفه های آن با میزان رفاه اجتماعی خانواده های شهروندان شهر میانه پرداخته است که مقاله وی پس از بررسی در این مجله به چاپ رسیده است.

اضافه می شود فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات علوم اجتماعی ایران مجله ای تخصصی با درجه علمی و پژوهشی در زمینه مطالعات اجتماعی است که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال چاپ می شود.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com