لطفاً برای دریافت فایل نتایج ارزیابی آموزشی خود، ایمیل و مشخصات فردی خود را به ایمیل مسئول دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، آقای مهندس خواجه الدینی ارسال فرمائید 

ایمیل: makhajedini@gmail.com