فرهیختگان: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از تصویب اولیه 9 رشته تحصیلی دیگر در مقطع کارشناسی ارشد در این واحد دانشگاهی خبر داد.
دکتر علیرضا حسین پور سنبلی با اعلام این مطلب افزود: این رشته ها شامل : بافت شناسی – دامپزشکی، زمین شناسی، علوم اقتصادی – اقتصاد انرژی، بیو شیمی، مدیریت دولتی، مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی، مهدسی برق – قدرت، فرهنگ و زبان های باستان شناسی و علوم صنایع غذایی می باشد.
وی اضافه کرد: پرونده این رشته ها دراولین جلسه کمیته گسترش استانی منطقه 13 مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب اولیه رسیده است.
سنبلی در پایان اظهار داشت: این رشته ها از سوی دکتر علیرضا منادی رئیس منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی و شورای گسترش استانی جهت تصویب نهایی به دفتر مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال و در طرح جامع آموزشی پیش بینی شده است.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com