فرهیختگان: طی حکمی از سوی دکتر علیرضا حسین پور سنبلی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، دکتر ناصر نظری بعنوان معاون جدید پژوهش و فناوری واحد منصوب گردید.
همچنین طی حکمی از سوی دکتر علیرضا منادی رئیس منطقه سیزده دانشگاه آزاد اسلامی، حکم علی محرمی بعنوان معاونت اداری و مالی واحد میانه به مدت یک سال دیگر تمدیدو منصوب گردید.

Arm

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com