فرهیختگان: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از پذیرش و ارائه 2 عنوان مقاله اعضای هیات علمی واحد در همایشهای بین المللی خبر داد.
دکتر علی فرامرزی با اعلام این خبر گفت: مقاله دکتر کمال بخشی تحت عنوان «مطالعه جذب یونهای فلوراید و کلراید اضافی موجود در آب توسط سطوح نانو گرافن به کمک روش محاسباتی مکانیک کوانتوم و نرم افزاد گوسین98» در همایش بین المللی «3th International Conference on Nanotechnology Fundamentals and Applications(ICNFA12) »کشور کانادا و مقاله دکتر سلیمان جمشیدی تحت عنوان «همبستگی صفات فنوتیپی و ژنتیکی جمعیت های ایرانی Ophiognomonia leptostyla با استفاده از تجزیه گام به گام» در همایش بین المللی «2nd International Conference on Chemical,Biological and Environment Sciences »کشوراندونزی پذیرفته و ارائه گردیدند.

Arm