فرهیختگان: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از پذیرش و چاپ 9عنوان مقاله اعضای هیات علمی واحد در مجلات ISI خبر داد.
دکتر علی فرامرزی با اعلام این خبر گفت: مقاله دکتر ناصر محبعلی پور تحت عنوان « تأثیر تنظیم کننده های رشدBAP و IAA بر ریز ازدیادی توده های بومی باد رنجبویه در ایران » در مجلهISI «Journal of food agriculture & environment » کشور فنلاند، مقاله دکتر جعفر اسدپور با عنوان« بررسی شاخص های توپولوژیکی روی گرافهای خاص نظیر پل » در مجله ISI «Digest Journal of Nanomaterials and Biostructure » کشور رومانی، همچنین دو عنوان مقاله از دکتر علی فرامرزی معاون پژوهش و فناوری واحد تحت عنوان« تأثیر تلقیح میکوریز و مقادیر مختلف کود فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت 647 KSC در منطقه میانه » و « اثر محرکهای رشد ( PGPR ) بر عملکرد دانه ذرت در آستارا » در مجلهISI «Journal of food agriculture & environment » کشور فنلاند، دو عنوان مقاله دکتر سلیمان جمشیدی با موضوع «بهبود عملکرد دانه و روغن گلرنگ رقم سینا در شرایط دیم با استفاده از محلول پاشی آترازین » و « تنوع ژنتیکی جمعیت های ایرانی Ophiognomonia leptostyla با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR » در مجلهISI« Scholars Research Library » در کشور هندوستان، مقاله دکتر شهرام شاهرخی تحت عنوان«الگوی نمونه برداری بینومیال شته(Hem:Aphididae)dirhodum metopolophium در مزارع گندم آبی» در مجله ISI « آفات و بیماری های گیاهی» کشور ایران، مقاله دکتر منوچهر فربودی با عنوان« اثر سطوح نیتروژن و آرایش کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم» در مجلهISI«Journal of food agriculture & environment » در کشور فنلاند و مقاله مهندس آرش نعمتی تحت عنوان« بکارگیری بازگردانی گازهای خروجی و پاشش دو مرحله ای برای کاهش آلاینده های soot و nox در یک موتور دیزلی پاشش مستقیم» » در مجله ISI « Thermal science» در کشور صربستان پذیرفته و به چاپ رسیدند.

Arm