آگهی جذب و استخدام هیات علمی دانشگاه آ؛زاد اسلامی واحد میانهEtela

ردیف

نام واحد یا مرکز

نام مقطع

نام رشته

تعداد

جنسیت

شماره فراخوان

تاریخ شروع فروخوان

تاریخ پایان فراخوان

توضیحات (گرایش)

1

میانه

دکتری

برق

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها

2

میانه

دانشجوی دکتری

برق

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها و بورسیه رایگان

3

میانه

دکتری

حسابداری

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها

4

میانه

دانشجوی دکتری

حسابداری

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها و بورسیه رایگان

5

میانه

دکتری

علوم اقتصادی

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها

6

میانه

دانشجوی دکتری

علوم اقتصادی

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها و بورسیه رایگان

7

میانه

دکتری

کامپیوتر

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها

8

میانه

دانشجوی دکتری

کامپیوتر

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها و بورسیه رایگان

9

میانه

دکتری

مهندسی مکانیک

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها

10

میانه

دانشجوی دکتری

مهندسی مکانیک

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها و بورسیه رایگان

11

میانه

دکتری

مهندسی عمران

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها

12

میانه

دانشجوی دکتری

مهندسی عمران

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها و بورسیه رایگان

13

میانه

دکتری

مهندسی صنایع

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها

14

میانه

دانشجوی دکتری

مهندسی صنایع

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها و بورسیه رایگان

15

میانه

دکتری

بیوتکنولوژی

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها

16

میانه

دانشجوی دکتری

بیوتکنولوژی

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها و بورسیه رایگان

17

میانه

دکتری

مکانیک خودرو

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

 

18

میانه

دانشجوی دکتری

مکانیک خودرو

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

بورسیه رایگان

19

میانه

دکتری

گرافیک

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

 

20

میانه

دانشجوی دکتری

گرافیک

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

بورسیه رایگان

21

میانه

دکتری

مهندسی شیمی

2

خانم و آقا

10

1390/12/15

1391/1/30

تمامی گرایشها

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com