فرهیختگان: چهار عنوان مقاله خانم مریم صادق زاده مسئول دفتر مشاوره دانشجویی و کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در همایشهای منطقه ای پذیرفته و ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی واحد، این مقالات با عنوان " فساد اداری در ایران " در همایش منطقه ای همت مضاعف و بهره وری در دانشگاه علوم تحقیقات تبریز، " خشونت علیه زنان و آسیبهای اجتماعی زنان " هر دو در همایش منطقه ای بهداست روانی زنان در زنجان و همچنین مقاله " مقام و موقعیت زن در قرآن " در همایش منطقه ای قرآن پژوهی در شهرستان میانه ارائه گردیده است.

Arm

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com