رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد میانه خبر داد:

چاپ 5 عنوان مقاله جدید از سوی اعضای باشگاه و مرکز رشد فناوری در مجلات ISI و علمی پژوهشی

 

خبرگزاری آنا: رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از چاپ 5 عنوان مقاله جدید از سوی اعضای باشگاه و مرکز رشد فناوری این واحد دانشگاهی در مجلات ISI و علمی پژوهشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر عباس نعمتی اظهار کرد: «این مقالات مربوط به اعضای کارگروه کشاورزی و گیاهپزشکی، کارگروه شیمی و محیط زیست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و نیز شرکت های مستقر در مرکز رشد فناوری این واحد دانشگاهی هستند.»

وی افزود : «دو مقاله کارگروه کشاورزی و گیاه پزشکی مربوط به دکتر حسن نورافکن (عضو باشگاه) با عنوان Variation in chemical composition and antibacterial activity of essential oils from akhtiari savory" است که در مجله ISI"JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTSبا مشخصات IF=0.49 (2017) ISSN: 0976-5026; 474-484 به چاپ رسیده است.»

نعمتی ادامه داد: «مقاله دیگر حسن نورافکن با عنوان خصوصیات موفوفیزیولوژی مرزه تحت تاثیر محلول پاشی متانول و اتانول در فصل نامه علمی پژوهشی بوم شناسی گیاهان زراعی جلد 13، شماره یک 1396 منتشر شده است.»

رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با اشاره به دیگر مقالات چاپ شده بیان کرد: «دیگر مقالات کارگروه کشاورزی و گیاه پزشکی، مقاله محمد صالحی با عنوانEffects of Mycorrhizae and Pseudomonas Symbiosis on Growth characteristics of Mung Bean (Vigna radiate (L.) wilczek) under Dorough condition در مجله ISI Asian Journal of Biological Sciences"  (2017)، مقاله دکتر سلیمان جمشیدی با عنوان اثر کودهای شیمیایی و آلی بر رشد Sclerotinia minorقارچ عامل پوسیدگی ریشه و طوقه آفتابگردان در شرایط آزمایشگاه و گلخانه که در فصل نامه علمی پژوهشی بوم شناسی گیاهی زراعی جلد 12 شماره 4 به چاپ رسیده است.»

مدیر مرکز رشد واحدهای فن آوری در مورد مقاله مربوط به کارگروه شیمی و محیط زیست و شرکت های مستقر در مرکز رشد گفت: «این مقاله مربوط به خانم زهرا اسدی مدیر عامل شرکت سینا طب مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با عنوان A structural study of fentanyl by DFT" calculations, NMR and IR spectroscopy" در مجله ISI "Journal of Molecular Structureبا مشخصات IF=1.753 (2017;ISSN: 0022-2860 ; 552-562)منتشر شده است.»

مدیر مرکز رشد واحدهای فن آوری ضمن ابراز امیدواری از فعالیت های ارزنده اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و نیز اعضای شرکت های مرکز رشد واحدهای فن آوری در تولید محصولات فن آور و قدم برداشتن در راستای فعالیت های دانش بنیان خاطر نشان کرد: «اکثر محصولات مربوط به شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تجاری سازی شده و یا در مرحله تجاری سازی بوده و نتایج تحقیقات علمی و پژوهشی آنها نیز در مجلات ISI و علمی و پژوهشی به چاپ می رسد.»

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com