خبرگزاری آنا:  آزاد اسلامی واحد میانه، دو عنوان کتاب «قانون مجازات اسامی در آیینه فقاهت (حدود) و قانون مجازات اسلامی در آیینه فقاهت (قصاص)» را تألیف کرد.

سید محمد جباری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: « کتاب قانون مجازات اسامی در آیینه فقاهت (حدود) در دو بخش مواد عمومی و جرائم موجب حد و بخش دوم در 9 فصل بوده که به موضوعات و مطالب مختلفی چون قوادی، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه و ... پرداخته شده است.»

مدرس واحد میانه افزود: «کتاب مجازات اسلامی در آیینه فقاهت (قصاص) در 4 بخش مواد عمومی، قصاص نفس، قصاص عضو و اجرای قصاص بوده و به موضوعات و مطالبی چون اقسام و تعاریف جنایات، تداخل جنایات، شرایط عمومی قصاص، موجب قصاص عضو، شرایط قصاص عضو، اجرای قصاص نفس و ... اشاره شده است.»
جباری با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی متضمن احکامی است که صرفاً عدم مخالفت آنها با شرع مقدس از طرف فقه های شورای نگهبان به تایید رسیده است بیان کرد: « این به معنی اتفاق و اجماع فقه های شیعه در خصوص این احکام نداشته و قریب به اتفاق این موارد محل تضارب آرای فقه های شیعه است.»
استاد حقوق واحد میانه اضافه کرد: «از طرفی پویایی خصیصه بارز فقه شیعه بوده و با تحول علم و تکامل بشر فقه شیعه نیز دچار تحولات تکاملی گردیده که دانستن آن در فهم بهتر نظریات فقه های معاصر موثر است.»
وی ادامه داد: « افزون بر این تصویب ماده 220 قانون مجازات اسلامی ضروریات دست یابی و دسترسی به مبانی فقهی، هر یک از مواد قانونی را بیش از پیش نمایان نموده است.»
جباری تصریح کرد: «کتاب «قانون مجازات اسامی در آیینه فقاهت (حدود) در 328 و قانون مجازات اسلامی در آیینه فقاهت (قصاص) در 576 صفحه توسط موسسه فرهنگی هنری انتشاراتی نگاه بیّنه به چاپ رسیده است.»
IMG 2691