دكتر محسن شريفي مديركل دفتر سياستگذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي وزارت علوم،  دستورالعمل هفدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده را به دانشگاهها،مراكز آموزش عالي،مراكز پژوهشي دستگاههاي اجرايي، موسسات پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري ابلاغ كرد.

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، بر اساس اين آيين نامه، هر دانشگاه و موسسه آموزش عالي مي تواند در هريك از گروههاي  علوم انساني، كشاورزي،دامپزشكي، هنر،پزشكي،فني و مهندسي و علوم پايه كه در آن موضوع  دانشكده و  يا پژوهشكده دارد  يك نفر عضو هيئت علمي را به عنوان  پژوهشگر برگزيده به وزارت علوم معرفي كند.
بر اساس اين گزارش، پارك  هاي علم و فناوري و مراكز رشد فناوري  نيز مي توانند حداكثر يك نفر را از ميان افراد واجد شرايط به عنوان فناور برگزيده به ستاد جشنواره معرفي كنند.
همچنين دانشگاهها، موسسات پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري لازم است پژوهشگر و فناور برگزيده را از طريق هيئت مميزه،شوراي پژوهشي  يا هئيت داوري كه به رياست معاون پژوهش و فناوري آن تشكيل شده است معرفي كنند و مبناي محاسبه امتيازات نيز ،آيين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي و شاخص هاي مدون فناوري است .
بر اساس اين آيين نامه، افرادي كه در گذشته به عنوان پژوهشگر يا فناوري برگزيده برگزيده شده اند نمي توانند در اين دوره از جشنواره معرفي شوند.
 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com