نام تیم

روز

تاریخ مسابقه

ساعت مسابقه

دانشگاه آزاد میانه- دانشگاه آزاد ترک

شنبه

04/02/1395

19:55

آرمان والیبال میانه-منتخب قره زیارت

شنبه

04/02/1395

21:15

منتخب آچاچی- دانشگاه آزاد ترک

یک شنبه

05/02/1395

19

آرمان والیبال میانه- دانشگاه آزاد میانه

یک شنبه

05/02/1395

20:30

منتخب قره زیارت -دانشگاه آزاد میانه

دو شنبه

06/02/1395

19

منتخب آچاچی -آرمان والیبال میانه

دو شنبه

06/02/1395

20:30

منتخب قره زیارت- منتخب آچاچی

سه شنبه

07/02/1395

19

آرمان والیبال میانه- دانشگاه آزاد ترک

سه شنبه

07/02/1395

20:30

دانشگاه آزاد ترک-منتخب قره زیارت

چهار شنبه

08/02/1395

19

منتخب آچاچی- دانشگاه آزاد میانه

چهار شنبه

08/02/1395

20:30

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com