محورهای کنگره :
 • صنایع غذایی
 • زراعت، اصلاح نباتات و به نژادی
 • باغبانی
 • علوم دامی و دامپزشکی
 • آب، خاک، اقلیم
 • محیط زیست، منابع طبیعی و شیلات
 • گیاهان دارویی
 • بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
 • کشت و صنعت
 • گیاهپزشکی
 • اقتصاد کشاورزی
 • رسانه و آموزش در ترویج تغذیه سالم
 • روانشناسی و جامعه شناسی تغذیه
 • استانداردها  و قوانین
 • پزشکی و بهداشت تغذیه ای