ارتباط با دبیرخانه همایش:
آدرس: خراسان رضوی، مشهد مقدس، بلوار شهيد مدرس، مدرس 12، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)، دبیرخانه همایش مديريت اسلامي در فرهنگ ضوي، صندوق پستی: 814-91735 
تلفن: 15 - 2239010 دورنگار: 2239805 - 0511 
نشاني پايگاه اينترنتي همايش: http://madadcnf.ir
پست الکتـرونیـــک همايش: info@ madadcnf.ir

R 1 140202203834

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com