برابر بخشنامه شماره 156727 مورخ 11/05/90  سازمان مرکزی دانشگاه کلیه دانشجویان مشمولی که نیاز به افزایش سنوات جهت ادامه تحصیل دارند ، می بایست دو ماه مانده به اتمام سنوات تحصیلی مجاز درخواست خود را به همراه مدارک لازم تحویل اداره آموزش نمایند. در غیر این صورت عواقب ناشی از آن بر عهده ایشان خواهد بود.