محورهای همایش
آموزش سازمانی، حرکت هوشمندانه در مسیر خودکفایی
آموزش سازمانی، ابزاری کارآمد در نظـام مدیریت تولید
آموزش سازمانی، خدمات بیشتر، کیفی تر، مفیدتر و ارزانتر
آموزش سازمانی، استفاده بهینه از سرمایه مالی، رونق اقتصادی
آموزش سازمانی، توانمندی سرمایه انسانی، بهره وری، تولید ملی
آموزش سازمانی، تثبیت کار و اشتغال و فضـای کارآفـرینی
آموزش سازمانی و ارتقای کیفیت محصولات ایرانی
آموزش سازمانی، خلاقیت، تنوع تولید و فضای رقابتی
آموزش سازمانی و بهره برداری بومی از منابع ملی
آموزش سازمانی و الـگوی مدیریت مصرف در سازمانها
آموزش سازمانی و کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات
آموزش سازمانی، فـرهنگ سـازی و ترویج تولـیدات ملی
آموزش سازمانی، شکوفا یی استعداد های فردی و سازمانی در تولید
آموزش سازمانی، فنـاوریهای نوین و طراحی ایـرانی

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت http://www.afaghsanatgroup.com مراجعه فرمائید.

Naghsheamoozesh