قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتیدعزیز:

با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی، شروع نیمسال اول تحصیلی ٩٩—٩٨ از ٢٣ شهریور می باشد.