ثبت نام:  1398/03/1 الی 1398/04/24

تاریخ شروع کارگاه:  98/4/25

تاریخ خاتمه کارگاه: 98/4/27

سومین کارگاه آموزشی استخراج  DNA، الکتروفورز و PCR 

عنوان کارگاه: DNA Extraction, Gel Electrophoresis and PCR 

ضرورت و هدف از برگزاری کارگاه:
جـــدا كـــردن و تکثیر بخـــش وِیـــژهای از DNA از ژنوم ارگانِیسم جهت پِی بردن به توالی و عملكرد آن، تحقِیقـات ژنتِیـكی، تـشخِیص طبـِی، تــشخِیص بِیمارِیهاِیِی كه منشأ ژنتِیك دارند، تشخِیص هوِیت و مسائل جنایی و پزشكی قانونی كاربرد بسِیارِی دارد. در زمینه گیاهی نیز در تعیین میزان تنوع ژنتیکی در جمعیت های گیاهی، شناسایی ارقام و تشخیص بیماریهای گیاهی، انتقال ژن و .... مورد استفاده قرار می گیرد

Pcr

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com