قابل توجه دانشجویان دکترای تخصصی واحد - مراحل دفاع از پروپوزال و رساله به شرح ذیل بوده و می بایست رعایت گردد

1- تصویب عنوان رساله و تعیین اساتید راهنما و مشاور در شورای گروه
2- آماده سازی پروپوزال توسط دانشجو و اساتید مربوطه و معرفی سه داور(یک داور داخل واحد و دو داور خارج واحد) به شورای پژوهشی واحد جهت تایید داوران و تعیین ناظر شورای پژوهشی برای پایان نامه
3- انجام دفاع از پروپوزال با حضور اساتید راهنما و مشاور، داوران و ناظر پایان نامه در گروه مربوطه و با هماهنگی دفتر پژوهش و ارسال صورتجلسه دفاع از پروپوزال به پژوهش
4- تصویب پروپوزال در شورای پژوهش واحد و اخذ کد پایان نامه توسط دفتر پژوهش واحد
5- آماده سازی مقالات جهت کسب مجوز دفاع از دفتر پژوهش در صورت چاپ یا اخذ پذیرش یک مقاله ISI Wos (با تکمیل فرم تایید مقاله مستخرج از پایان نامه) برای رشته های غیر علوم انسانی و چاپ یا اخذ پذیرش یک مقاله علمی پژوهشی وزارت علوم برای رشته های علوم انسانی
6- اخذ نامه های مکاتبه با داوران از دفتر پژوهش و تحویل نامه ها به همراه یک نسخه از رساله به داوران
7- اخذ تایید داوران جهت دفاع و ارایه آنها به دفتر پژوهش واحد جهت اخذ صورتجلسات دفاع و سپس انجام دفاع با حضور اساتید راهنما، مشاور،داور، ناظر و مدیر گروه حداقل یک سال پس از تصویب در گروه و شش ماه بعد از دفاع از پروپوزال
8- آماده سازی مقاله دوم (یک مقالهISI Wosیا علمی پژوهشی با تکمیل فرم تایید مقاله مستخرج از پایان نامه) و اخذ مجوز از دفتر پژوهش برای دریافت فرم تسویه دانشجویان در قبال تعهد به تحویل نسخه های چاپی مقالات به دفتر پژوهش
9- آماده سازی صحافی وCD از رساله و فرمهای مربوطه و تحویل آنها جهت اخذ امضای نهایی تسویه از دفتر پژوهش
10- ارایه نسخه های چاپ شده مقاله جهت دریافت دانشنامه

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com