برنامه آزمون جامع دکتری تخصصی نیم سال دوم 97-1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

ردیف

رشته های امتحانی

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

محل برگزاری

آزمون کتبی

آزمون شفاهی

آزمون کتبی

آزمون شفاهی

کیلومتر 2 جاده میانه زنجان
مجتمع تحصیلات تکمیلی
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه 
 سالن شهید آیت الله حامدی

1

باستان شناسی

97/04/12

97/04/14

9 صبح

9 صبح

2

مدیریت منابع خاک کلیه گرایش ها

97/04/13

97/04/14

9 صبح

9 صبح

3

شیمی آلی

97/04/13

97/04/14

9 صبح

9 صبح

4

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

97/04/13

97/04/14

9 صبح

9 صبح

5

مهندسی کشاورزی کلیه گرایش ها

97/04/13

97/04/14

9 صبح

9 صبح

6

علوم باغبانی- گیاهان داروئی و ادویه ای نوشابه ای

97/04/13

97/04/14

9 صبح

9 صبح

7

علوم اقتصادی کلیه گرایش ها

97/04/12

97/04/14

9 صبح

9 صبح

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com