انتصابات جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

انتصابات داخلی

 

روابط عمومی واحد میانه: بنا به پیشنهاد دکتر جلیل اجلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پیرو انتخابات گروه تربیت بدنی و نیز تایید دکتر علی سلیمی شاملو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، «دکتر بهمن ولی نژاد» عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، به مدت 2 سال بعنوان مدیر گروه رشته تربیت بدنی این واحد دانشگاهی منصوب شد.

انتصابات داخلی 

روابط عمومی واحد میانه: بنا به پیشنهاد دکتر جلیل اجلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پیرو انتخابات گروه کامپیوتر و نیز تایید دکتر علی سلیمی شاملو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، «دکتر محمدرضا ابراهیمی» عضو هیات علمی تمام وقت گروه کامپیوتر، به مدت 2 سال دیگر  بعنوان مدیر گروه رشته های کامپیوتر این واحد دانشگاهی منصوب شد.

 

انتصابات داخلی

 

روابط عمومی واحد میانه: بنا به پیشنهاد دکتر جلیل اجلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پیرو انتخابات گروه برق و نیز تایید دکتر علی سلیمی شاملو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، «دکتر جمشید محمدی» عضو هیات علمی تمام وقت گروه برق، به مدت 2 سال بعنوان «مدیر گروه رشته های برق» این واحد دانشگاهی منصوب شد.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com