Menu

محورهای همایش :

 • ضرورت توجه به مديريت بهای تمام شده (هزينه) و بهبود كيفيت محصولات و خدمات.
 • فرصت‌ها و تهديدهاي موجود در نظام توليد كشور ، اهمیت مدیریت بهای تمام شده و بهبود کیفیت محصولات وخدمات.
 • شيوه هاي نوين مديريت بهای تمام شده و بهبود كيفيت در صنايع كشورهاي پيشرفته.
 • معرفي نتایج و دستاوردهاي كاربرد تكنيك‌هاي كاهش بهاي تمام شده و بهبود كيفيت در صنايع.
 • نياز ها و اولويت‌هاي پژوهشي صنايع با تمركز بر مديريت بهای تمام شده و بهبود كيفيت.
 • نتقادات و انتظارات موجود در مورد كفايت آموزش هاي دانشگاهي در موضوع مديريت بهای تمام شده و بهبود كيفيت صنايع.
 • مديريت بهای تمام شده : گذشته، حال، آينده.
 • بهای تمام شده و منافع سيستم‌هاي بهبود كيفيت.
 • مديريت بهای تمام شده و كيفيت در زنجيره تامين.
 • مديريت بهای تمام شده (هزينه) در طراحي، توليد و توزيع محصولات و خدمات.
 • رقابت جهانی و چالش های واحد های تولیدی در زمینه کیفیت و بهای تمام شده .
 • جایگاه و اهمیت نیروی انسانی در مدیریت بهای تمام شده و بهبود کیفیت.
 • جهت عضویت در کمیته علمی همایش و یا ارسال مقاله به سایت همایش به آدرس
 • http://www.iau-neyshabur.ac.ir/managementacc93
 • مراجعه کنند. 
بالا
saeed_sol@yahoo.com