نام و نام خانوادگی: محمد نوروزی میانجی
گروه آموزشی: عمران
مرتبه علمی:  مربی
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/norouzi

 


 

محمد نوروزی میانجی

مدرس گروه عمران

                                   Mohammad Norouzi miyanaji

                                               Lecturer

                                               Civil Engineering Department

                                               Islamic Azad University

                                               Miyaneh, Iran

 Untitled1

تماس

 

 

Office telephone: +98 41 2237040 ()

MohNor57@gmail.com

Civil Engineering Department

 

فعالیت آموزشی

Academic Background

  • Lecturer                             2004-...               Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran

لینک گوگل اسکالر

Publications

 تحصیلات دانشگاهی

Educational Background

    • Lecturer                        2004-...         Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
    • PhD candidate               2013-...         Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Arak, Iran

    • MSc                              2003             Department of Civil Engineering, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

    • BSc                               2001             Department of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran

سمتهای اجرایی

Executive Positions

  •      Head of Civil Engineering Department, 2006-2010, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran

 سی وی فارسی

Full CV: 

 

پیوندها

 

Links

 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com