نام و نام خانوادگی: مهدی میرزایی
گروه آموزشی: فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/mirzayi

 


مهدی میرزایی

استاد یار گروه فیزیک

Mehdi Mirzayi

Assistance Professor of Physic ( Solid State)

E mail : m_mirzayi2003@yahoo.com

 Untitled 11

 

 Research Interests;

Physical properties of electroceramic and glassy semiconductors

سوابق تحصیلی

Education;

B.S : Solid State Physic , Zanjan University 1384

M.Sc : Solid State Physic , Sahand University of Technology ;1387

Ph.d ; Solid State Physic , Sahand University of Technology ; 1392 

مقالات علمی 

 Publications

1 : M.Mirzayi, M.H.Hekmatshoar , "The role of V2O5 in changing the structur, optical properties and thermal behaviour of zinc vanadium phosphate glasses " Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol B. Vol 54 (6) , 2013 ,  page 264-269 

2 : M.Mirzayi, M.H.Hekmatshoar Effect of V2O5 on electrical and microstructural properties of ZnO ceramics, Physica B ,  vol 414, 2013 , page 50-55

3 :  M.Mirzayi, M.H.Hekmatshoar , "Study of electrical conductivity and memory switching in the zinc–vanadium–phosphate glasses   " Physica B ,  vol 420, 2013 , page 70-73 

4:  M.Mirzayi, M.H.Hekmatshoar, A.Azimi " Effect of sintering temperature on microstructure and electrical  properties of nano Zinc Oxide varistor"  , Key Engineering Materials, vol 495 2012 , page 190-193

5 : M.H.Hekmatshoar, M.Mirzayi, Electrical switching in the MoO3–WO3–P2O5 and MoO3–P2O5 glasses" , IONICS,   vol 16 , 2010 , page 185-192

6 : M.Mirzayi, M.H.Hekmatshoar " Optical and IR study of Li2O–CuO–P2O5 glasses "و   IONICS , vol 15 , 2009 , page 121-127  

7:  M.Azmoonfar, M.H.Hekmatshoar, M.Mirzayi,  Optical properties of glasses in the Li2O–MoO3–P2O5 system , IONICS,   vol 15 , 2009 , page 513-518

8: M.Mirzayi, M.H.Hekmatshoar,  Electrical switching in the CuO–ZnO–P2O5 glasses, PhysicaB , vol 405 , 2010 , page 4505-4508

9 : H.behzadM.H.Hekmatshoar, M.Mirzayi, Activation energy and conductivity of glasses in the P2O5–V2O5–Li2O system ,  IONICS vol 15 , 2009 , page 647-650 

10 : M.Mirzayi, THE STRUCTURE OF PHOSPHATE, ALKALI PHOSPHATE, BORATE AND ALKALI BORATE GLASSES, Chemical Physics Res Journal , vol 3,  2010,  page 45-56

سخنرانی و شرکت در کنگره های بین المللی  و داخلی:

"مطالعه منحنی جریان-ولتاژ غیرخطی در واریستورهای ساخته شده بر پایه نانو اکسید روی با ناخالصی اکسید کبالت و پنتا اکسید وانادیم " در نوزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان – خرداد 1392

 

"مطالعه خواص الکتریکی و اپتیکی در ترکیبات نیمرسانای  غیر­کریستالی ZnO-V2O5" در نوزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان – خرداد 1392

 

" اثر میدانهای بالا بر رسانندگی نیمرساناهای آمورف با تركیب P2O5-CuO-ZnO" در شانزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان – خرداد 1387

 

"تشکیل پلارون کوچک و تاثیر آن در رسانندگی الکترونی-یونی نیمرساناهای آمورف حاوی اکسیدمس ، فسفات و اکسیدلیتیم" در یازدهمین کنفرانس فیزیک ماده چگال ایران در دانشگاه شاهرود 1391

 

" بررسی ساختار و گاف اپتیک نیمرسانای آمورف Li2O-CuO-P2O5 " در نهمین کنفرانس فیزیک ماده چگال انجمن فیزیك ایران در دانشگاه اهواز 1387

  

بررسی گاف الکتریکی و نوری در ترکیبات نیمرسانای آمورف حاوی اکسید مس- اکسید آهن و فسفات در بیستمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان – خرداد1393

 رزومه علمی (فایل)

Full CV: PDF File


 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه جهت همكاری با دانشجویان

 electrical properties of Zinc Oxide base electroceramics containing Transition metal oxides

Improvement of nonlinearity in the current-voltage curve of low voltage varistors

optical and electrical properties of phosphate base glassy materials 

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com