نام و نام خانوادگی: الناز نوروزی اقدم
گروه آموزشی: آبیاری و زهکشی
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/e-norouzi

 


الناز نوروزی اقدم

استادیار گروه علوم خاک و آبیاری

Assistant professor of Irrigation and Drainage

Department of Soil Science and Irrigation 

Agriculture and Natural Resources Faculty

Islamic Azad University, Miyaneh Branch

Miyaneh

Iran

Pic Me

تلفن محل کار

Office telephone: +98 41 2237040 (extension 308)

دوره های گذرانده شده و تخصص

 

لینک گوگل اسکالر

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=G8ywauYAAAAJ&hl=en

 تحصیلات

 

 سی وی فارسی

Full CV: CV-1395a1.pdf

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Elnaz_Norouzi_Aghdam

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com