نام و نام خانوادگی: حمید عابدی فیروزجائی
گروه آموزشی: آموزش معلمان
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس صفحه اختصاصی:  http://www.m-iau.ac.ir/blogs/abedi

 


حمید عابدی فیروزجائی

استاد یار گروه آموزش معلمان

hamid abedi

associate Professor Teacher training

 4

تلفن محل کار

Office telephone: +98 41 52240074

دمقالات چاپ شده

از قاعده و استثناء در نحو تجویزی تا سلیقه و معنی در نظم قرآنی (مجله علمی پژوهشی صحیفه مبین)

رمز گشایی زن در غزلیات عرفانی ابن عربی (مجله علمی پژوهشی ادیان و عرفان زنجان)

حمزه اصفهانی نخستین تصحیف پژوه قرائت های قرآنی، و قرائت نادر او از برخی آيات ( مجله علمی پژوهشی صحیفه مبین )

روش و جايگاه ادبی حمزه اصفهانی در روايت و شرح ديوان ابو نواس ( مجله علمی پژوهشی پژوهش ادبی واحد تهران مرکزی)

خوانش روابط بینامتنی قرآنی در اشعار مدائح نبوی (مجله علمی پژوهشی سخن واحد خوی)

لینک گوگل اسکالر

Publications

  • My Google Scholar profile
  • My DBLP profile
  • My University of page

کتاب های چاپ شده

صرف و نحو انتشارات پردازشگران

معانی و بیان و بدیع انتشارات پردازش

تاریخ الادب العربی و المدارس الادبیه نشر پردازش

مقاله نویسی به زبان عربی نشر نگاه دانش

متون نظم و نثر عربی انتشارات شهروسازه

صرف و نحو پیشرفته نشر پردازش

 بلاغت عربی پردازش

 سی وی فارسی

Full CV: PDF File

پیوندها

صفحه ریسرچ گیت من

Links

https://www.researchgate.net/profile/hamid_abedi

 
بالا
saeed_sol@yahoo.com