اساسنامه کانونهاي دانشجويي هلال احمر
تعريف:
کانون دانشجويي هلال احمر نهادي دانشجويي غير سياسي و غير دولتي است که درجهت تلاش براي تسکين آلام بشري
تامين احترام انسانها کوشش در برقراري دوستي و تفاهم و صلح پايدار همچنين حمايت از زندگي وسازهاي انسانها

اهداف:
۱- جذب و تربيت دانشجويان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادي و اجتماعي مورد نياز جامعه به ويژه

هنگام بروز حوادث طبيعي و غير متقربه
۲- تقويت حس مشارکت جمعي و نيکوکاري بين جوانان دانشجو و کمک به وفاق و همدلي بين قشر دانشگاهي با اقشار

مختلف جامعه به ويژه اقشار نيازمند و آسيب ديده
۳- توسعه مشارکت دانشجويان در تصميم گيري و فعاليت هاي مربوط به سازمان
۴-کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهاي الهي
۵- بستر سازي مناسب در جهت تداوم و استمرار همکاري دانشجويان با هلال احمر پس از فراغت از تحصيل
۶-کوشش در جهت تبين و شناساندن وظايف و هدفهاي انساني جمعيت هلال احمر از طريق برنامه هاي آموزشي و پژوهشي
دانشگاهي
۷- همکاري داوطلبانه در فعاليتهاي فوق برنامه براي دانشجويان و نيز برنامه هاي خدمات بهداشتي و درماني براي
دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکي
وظايف:
۱-عضو گيري از بين دانشجويان داوطلب
۲-برنامه ريزي در جهت آموزش دانشجويان و آماده نمودن آنان براي شرکت در فعاليت هاي اجتماعي فرهنگي و خدمات عام
المنفعه و ساير برنامه هاي سازمان
۳- انتخاب و آموزش مربيان از بين دانشجويان علاقمند دانشگاه بر اساس برنامه آموزش سازمان
۴- ارائه خدمات اجتماعي به دانشجويان در چارچوب اهداف و برنامه هاي سازمان
۵- جهت همکاري مردم و نهادها از طريق شناساندن اهداف و معرفي فعاليتهاي جمعيت هلا ل احمر
۶- برنامه ريزي و اجراي طرحهاي مشترک علمي و پژوهشي به منظور تبين هدفها و برنامه هاي سازمان با توجه به تحولات
فرهنگي اجتماعي به رويکرد روحيه کار و تلاش
۷-بررسي و برنامه ريزي براي استفاده مطلوب از توانايي و استعداد دانشجويان در گسترش فرهنگ صلح تفاهم و ديگر ارزشها
و مفاهيم والاي انساني و الهي
۸-برگزاري فعاليتهاي فرهنگي و اجتماع

وب سایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

http://rcs.ir

بالا
saeed_sol@yahoo.com