Menu

واحد میانه دارای 4 سایت مجهز کامپیوتری بوده و مورد استفاده از این سایتها برگزاری کلاسهای تخصصی کامپیوتر رشته های مختلف موجود در واحد بوده و نیز امکان استفاده دانشجویان از سایتهای تخصصی جهت سایر فعالیتهای علمی برقرار می باشد.
مسئولین سایتها : آقای مهندس حبیب شکری

Go to top
saeed_sol@yahoo.com