Menu

روند اخذ و دفاع از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي  واحد ميانه

1)      انتخاب موضوع پايان‌نامه، استادراهنما و استاد مشاور با نظر مدير گروه.

2)      تهيه پروپوزال و دفاع از آن حداكثر تا پايان نيمسال سوم (فرم پروپوزال و راهنمای نحوه تکمیل آن در سايت واحد موجود است): 

دانلود فرمها و بخشنامه های تحصیلات تکمیلی

دانشجوياني كه تا پايان نيمسال سوم موفق به دفاع از پروپوزال خود نشوند بايد در نيمسال بعد مجدداً درس سمينار را اخذ نمايند.

3)      رفع ايرادات مطرح شده در جلسه دفاع از پروپوزال و مراجعه به مدير گروه براي ارسال پروپوزال اصلاح شده به شوراي تحصيلات تكميلي حداكثر تا 2 ماه پس از تصويب پروپوزال.

4)      مراجعه مرتب به سايت دانشگاه، قسمت تحصيلات تكميلي براي پيگيري نظر شوراي تحصيلات‌تكميلي در خصوص پروپوزال تحويل داده شده. در صورتي كه پروپوزال نياز به اصلاح داشته باشد، دانشجو موظف است پروپوزال را از بخش امور پژوهشی واحد تحويل گرفته و پس از اصلاح براي طرح مجدد در شوراي تحصيلات تكميلي تحويل نمايد. در صورت تصويب پروپوزال و اخذ كد براي پايان‌نامه،  دانشجو بايد احكام اساتيد راهنما و مشاور را از واحد پژوهش اخذ و تحويل اساتيد و مديرگروه نمايد.

5)      دريافت فرم‌هاي قبل و بعد از دفاع از سايت دانشگاه.

6)      حضور در سه (3) جلسه دفاع از پايان نامه ‌هاي كارشناسي ارشد  هر گروه الزامي مي‌باشد. در صورت عدم شركت در سه جلسه دفاع،  اجازه دفاع داده نمي‌شود. (فرم‌هاي گزارش پيشرفت كار و حضور در سه جلسه دفاع بايد مهر و امضاء شده باشد)

7)      براي دریافت کد و دفاع از پايان‌نامه بايد حداقل 6 ماه از زمان تصويب پروپوزال (‌جلسه دفاع از پروپوزال) گذشته باشد.

8)      پس از تكميل پايان‌نامه نسبت به  تحويل فرم‌هاي تكميل و امضاء شده‌ي «گزارش پيشرفت‌كار»، «حضور در سه جلسه دفاع»، «تأييد استادراهنماو مشاور» ،«تأييديه آموزش و امور مالي» به همراه يك نسخه از پايان‌نامه تهيه شده بر اساس آيين نگارش پايان‌‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد به مدير گروه جهت تهيه نامه معرفي داوران اقدام شود.

توجه مهم: آخرین مهلت تحویل پایان نامه تأیید شده توسط استاد راهنما و مشاور و مدیرگروه در نیمسال فرد، 30 دی ماه و برای نیمسال­های زوج 31 مرداد می­باشد.

9)      تحويل فرم‌هاي بند 8، نامه مدير گروه و يك نسخه از پايان‌نامه به قسمت پژوهش براي صدور حكم داور.

10)   تحويل «حكم داوران»، «فرم اظهار  نظر داوران داخلي و خارجي» و يك نسخه از پايان‌نامه به داوران.

11)   اخذ نظرات داوران براساس فرم تكميل و امضاء شده‌ي « اظهار نظر داوران» و مراجعه به مدير گروه.

12)   برگزاري جلسه پيش دفاع (به صلاحدید استاد راهنما و مشاور و مدیر گروه).

13)   تكميل و اخذ همه‌ي امضاهاي فرم «تعيين زمان دفاع از پايان‌نامه» از اساتيد راهنما، مشاور، داور و مديرگروه و مراجعه به واحد پژوهش براي تهيه اطلاعيه دفاع، دعوتنامه اساتيد راهنما، مشاور، داور و نماينده تحصيلات تكميلي

14)   تحويل دعوتنامه‌ها و نصب اطلاعيه دفاع در تابلوهاي تعيين شده توسط واحد پژوهش حداقل 5 روز قبل از تاریخ دفاع.

15)   دفاع از پايان‌‌نامه كارشناسي ارشد.

16)   انجام اصلاحات مطرح شده در جلسه دفاع و اخذ امضاهاي فرم« تأييديه اعمال نظرات داوران در جلسه دفاع»

17)   تحويل پذيرش مقاله در صورت اخذ پذيرش حداكثر تا  6 ماه پس از دفاع و يا تكميل فرم «انصراف از ارائه مقاله» (نمره درجلسه دفاع از 18 تعيين  و 2 نمره براي مقاله در نظر گرفته مي‌شود).

18)   چاپ و صحافي پايان‌نامه و تحويل نسخه‌هاي مرتبط به همراه اخذ امضا‌هاي فرم مربوطه.

بالا
saeed_sol@yahoo.com