Menu

 

مشخصات فردی :

نام

نام خانوادگی

ملیت

تاریخ تولد

جنسیت

وضعیت تاهل

مرتبه علمی

پایه

مذکر

مونث

رضا

وجدی حکم آباد

ایرانی

20/1/59

*

 

متأهل

استادیار

یک

 

تلفن

email

fax

منزل

محل کار

همراه

34473177-026

2237040-0423

09144040886

Vet_reza@yahoo.com

R.vajdi@m-iau.ac.ir

 

سوابق تحصیلی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

دکترای حرفه ای

دامپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

تبریز

ایران

84

دکترای تخصصی

مامایی و بیماریهای تولید مثل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تهران

ایران

89

 عنوان پایان نامه فوق لیسانس : بررسی عوامل موثر بر طول آبستنی مادیانهای نژاد عرب ایرانی در اسبداریهای منطقه تبریز

عنوان رساله دکتری : ارتباط عوامل باکتریایی جدا شده از عفونتهای داخل پستانی با تغییرات سلولهای سوماتیک، ایمونوگلوبولینها و ترکیب شیر در گاومیشهای شهرستان تبریز

سوابق آموزشی:

نام موسسه

شهر

تاریخ

مقطع آموزشی

شروع

خاتمه

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

ابهر

1384

1385

٭

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

میانه

1385

ادامه دارد

٭

٭

٭

 

 

 

پستهای اداری و سازمانی :

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

میانه

1390

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 

 

 

 

 

 

استاد راهنمابرای پروژههای دوره فوق لیسانس و دکتری :

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع تحصیلی دانشجو

عنوان پایان نامه

1

علیرضا هوشمندی

دکترای حرفه ای

بررسی مقايسه‌اي ميزان بهبود باروري حاصل از استفاده سيدرو گنادورلين بعد از تلقيح در گاوهاي رپييد بريدر (تیر 91)

2

سید فرشاد یحیی پور حسینی

دکترای حرفه ای

بررسی صحت تشخیص آبستنی در ماه اول توسط اوالترا سونوگرافی در گاوداری های اطراف تبریز (بهمن 90)

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات ISI:

عنوان

نام نشریه

تاریخ

Bacterial pathogens of intramammary infections in

Azeri buffaloes of Iran and their antibiogram

African Journal of Agricultural Research

2011

Seropervalence of Toxoplasma gondii antibodies in Sheep by Sabin Feldman Dye Test (SFDT) and Latex Agglutination Test (LAT) in Northwest Iran

Annals of Biological Research

2011

Comparison of In-vivo Wound Healing Activity of Verbascum Thapsus Flower Extract with Zinc Oxide on Experimental Wound Model in Rabbits

Advances in Environmental Biology

2011

Comparative study of after insemination use of CIDR and GnRH in fertility rate improvement in repeat breeder cows

Research Journal of Biological Sciences

2012

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی داخلی :

عنوان

نام نشریه

تاریخ

تعیین طول دوره آبستنی وبرخی عوامل موثر بر آن در مادیانهای عرب ایرانی منطقه

مجله علوم دامپزشکی ایران

1386

گزارش یک مورد تومور میکسوپاپیلوما در ناحیه پستان تلیسه بومی

مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

1385

گزارش یک مورد دژنراسیون بیضه در گاو

مجله دامپزشکی ایران

1386

بررسی علل و میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی و ارتباط آن با شمارش سلولهای سوماتیک در گاومیش آذری

پژوهشنامه دامپزشکی

1389

 

طرحهای تحقیقاتی به تفکیک مجری و همکار :

عنوان

موسسه حمایت کننده

مجری طرح پژوهشی اتمام یافته "تعیین زمان اولین تخمک­گذاری مادیانهای منطقه تبریز به روش هورمونی"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مجری طرح پژوهشی اتمام یافته " بررسی میزان شیوع اورام پستان تحت بالینی درگاومیش های رودخانه ای استان آذربایجان شرقی و تعیین ارتباط بین میزان SCC و ورم پستان های تحت بالینی"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مجری طرح پژوهشی اتمام یافته " بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان شهرستان میانه به روش سابین فلدمن دای تست و آگلوتیناسیون مستقیم"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

همکار طرح پژوهشی اتمام یافته " بررسی تاثیر فیزیولوژیک ترکیب بتا آدرنرژیک آگونیست در جیره هایی با سطوح متفاوت انرژی بر عملکرد ترکیب لاشه در جوجه های گوشتی"

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مجری طرح پژوهشی در حال انجام " بررسی شیوع سرمی نئوسپوروزیس درگوسفندان شهرستان میانه به روش ELISA و IFAT "

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای ملی و بین المللی :

عنوان

محل کنفرانس

تاریخ

Antimicrobial activity of commercial Annatto against pathogenic Staphylococcus aureus & E-coli, 1st international congress of veterinary pharmacology & pharmaceutical science

Tehran

2008

Prevalence of  subclinical mastitis and its relation with SCC & TBC in Tabriz water buffaloes, 1st international congress of food hygiene

Tehran

2009

Usage of Lutein Factor in Egg Enrichment, the 2nd International Veterinary Poultry Congress

Tehran

2010

Normal bacterial flora of buffalo quarters, The first international congress large animal practitioners

Tehran

2011

Treatment response of using wooden block along with various antimicrobials in sole lesions of dairy cows, 3rd International symposium of veterinary surgery & 9th Iranian symposium of veterinary surgery

Kish

2011

Histometric and histopathologic effects of herbal extracts Equistum  arvense and Origanum majorana in comparison with zinc oxide in experimental skin wound healing process of rabbit, 3rd International symposium of veterinary surgery & 9th Iranian symposium of veterinary surgery

Kish

2011

Prevalence of Cryptosporidium In Tabriz region

Tabriz

2008

بررسی تاثیرات برخی از عوامل محیطی، مادری و جنینی روی طول آبستنی مادیان. اولین همایش ملی پاتوبیولوژی و علوم پایه دامپزشکی

کازرون

1386

شناسایی گاوهای مبتلا به اندومتریت تحت بالینی توسط تکنیک سیتولوژی در گاوداریهای منطقه تبریز. اولین همایش ملی پاتوبیولوژی و علوم پایه دامپزشکی

کازرون

1386

بررسی تاثیر ماه و فصل زایش بر روی میانگین اولین فحلی، میانگین اولین تلقیح پس از زایمان و میانگین روزهای باز در گاوهای شیری هلشتاین، پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی

اهواز

1386

مقایسه دو روش cyto brush و سوآپ برداری گردن رحم در تشخیص آندومتریت پس از زایش گاوها، پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی

اهواز

1386

بررسی تاثیر تعداد زایش بر روی میانگین اولین فحلی، میانگین اولین تلقیح پس از زایمان و میانگین روزهای باز در گاوهای شیری، پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی

اهواز

1386

علل شایع سخت زایی و درمان آن در خزندگان. پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تهران

1387

گزارش یک مورد تومور سلولهای گرانولوزا در تخمدان گاو. پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تهران

1387

بررسی فراوانی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم درگاوهای شیری، اسبها و کودکان تبریز

تهران

1387

تعیین زمان اولین تخمکگذاری مادیانهای آذربایجان به طریقه اندازه گیری هورمونی. نخستین همایش ملی صنعت دام وطیور در استان گلستان

گرگان

1387

گزارش یک مورد مننگوسل به همراه کریپتورکیدیسم دو طرفه در گوساله بومی، ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی کشور

تبریز

1388

. تاثیر میزان نوردهی، سن و تعداد دفعات زایش بر میزان استرادیول سرم مادیانهای عرب تبریز. ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی کشور

تبریز

1388

بررسی ارتباط مقادیر پروتئین تام، کلسیم، فسفر، منیزیم و مس با هورمون استرادیول در دوره قبل از تخمک گذاری مادیانها. اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

تهران

1388

بررسی وضعیت بهداشتی شیردوشی بر اساس اندازه گیری باکتریهای کلی فرمی و مقاوم به گرما در مخزن شیر و رابطه آنها با میزان شیوع ورم پستان محیطی در گاوداریهای صنعتی تبریز، اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

تهران

1388

بررسی تاثیر ماه و فصل روی برخی شاخصهای ارزیابی باروری گله شیری، شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تهران

1389

گزارش یک مورد ابتلا به تورم سر پستانک (Mammilitis) در گاومیش اکوتیپ آذری، شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تهران

1389

گزارش جداسازی باکتری ردوکوکوس اکوئی از عفونتهای داخل پستانی گاومیش، اولین همایش ملی بیماریهای نوظهور و نوپدید دامپزشکی

بابل

1389

بررسی بار میکروبی نمونه های شیر جمع آوری شده از یکی از مراکز جمع آوری شیر اطراف مرند. همایش منطقه ای دامپزشکی

میانه

1386

اثر محیط کشت روی بیان ژن و مشخصات نموی در جنینهای حاصل از روش IVF، همایش منطقه ای دامپزشکی

میانه

1386

بررسی میزان آلودگی گاوهای منطقه تبریز به انگل توکسوپلاسما گوندی به روش IF. همایش منطقه ای بیماریهای مشترک انسان ودام

خمین

1386

بررسی میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی با استفاده از آزمایش CMT و شمارش سلولهای سوماتیک درگاومیش های رودخانه ای، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه

مهاباد

1389

بررسی میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی توسط آزمایش ورم پستان کالیفرنیایی(CMT) در گاوداریهای صنعتی و سنتی شهرستان اسدآباد همدان، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه

مهاباد

1389

مطالعه ميزان شيوع ورم پستان تحت باليني در دامداريهاي سنتي اطراف شبستر با استفاده از آزمایش ورم پستان کالیفرنیایی در شير مخزن در بهار1389 ، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه

مهاباد

1389

.  مطالعه ميزان شيوع ورم پستان تحت باليني در دامداريهاي سنتي اطراف مراغه با استفاده از روش CMT در شير مخزن و کارتیه گاوها در فصل بهار1389 ، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه

مهاباد

1389

تاثیر سن، شکم  و ماه شیرواری بر تعداد سلولهای سوماتیک شیر گاومیش، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار

شبستر

1390

تاثیر تعداد زایش، فصل و فاصله مشاهده فحلی تا تلقیح بر میانگین تعداد تلقیح در گاوهای شیری، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار

شبستر

1390

بررسی میزان آبستنی حاصل از اسپرمهای تعیین جنسیت شده و نشده و ارتباط آن با تعداد زایش و دفعات تلقیح در گاو هلشتاین، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار

شبستر

1390

 

جوایز و مدارک افتخاری و مدالهای اخذ شده :

عنوان

سازمان یا موسسه اهدا کننده

کشور

پژوهشگر برتر گروه دامپزشکی سال 1390

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

ایران

 

 

 

عضویت در انجمنهای علمی :

نام موسسه

کشور

سال عضویت

نظام دامپزشکی

ایران

1384

American Dairy Science Association

آمریکا

2011

عضو هیات علمی و اجرائی همایش منطقه ای دامپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

ایران

1386

عضو کمیته علمی همایش منطقه ای "دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

ایران

1389

عضو باشگاه پژوهشگران جوان تبریز

ایران

1381 تا 1387

شرکت در کارگاههای آموزشی

عنوان کارگاه

مهارتهای تعلیم و تربیت 1 و 2 و 3

 آشنايي با نرم افزار Excel

نگارش CV

کاربرد روشهای تشخیصی PCR

سونوگرافی و انتقال رویان درگاو

SPSS مقدماتی

 روش تحقيق

 

تخصص ومهارت درزبانهای علمی :

زبانهای خارجی که به آنها مسلط می باشید

میزان مهارت

نوشتن

خواندن

صحبت کردن

بسیار عالی

عالی

بسیار خوب

خوب

بسیار عالی

عالی

بسیار خوب

خوب

بسیار عالی

عالی

بسیار خوب

خوب

انگلیسی

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

عربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارسی

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

فرانسه

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

ترکی

 

 

*

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com