حوزه آموزش

چارت رشته ها

مکانیک

تکنولوژی مکانیک خودرو (کارشناسی ناپیوسته)

کاردانی پیوسته تاسیسات تهویه مطبوع  - فنی و حرفه ای

کاردانی پیوسته تاسیسات تهویه مطبوع  - کاردانش

مکانیک خودرو (کاردانی  پیوسته فنی حرفه ای)

مکانیک خودرو (کاردانی پیوسته کاردانش)

 


معماری

 ترم بندی دروس كارشناسی ارشد تکنولوژی  معماری کد 111 برای ورودی های 97

ترمیک کارشناسی پیوسته معماری

دروس و ترم بندی دروس كارشناسی ارشد فناوری  معماری-معماری بیونیک کد 959 برای ورودی های 97

كارشناسی ناپیوسته  تکنولوژی معماری

کاردانی نقشه کشی معماری

کارشناسی ارشد

 


مدیریت

 دروس کاردانی پیوسته رشته امور اداری

دروس و ترم بندی دروس كارشناسی پیوسته مدیریت دولتی(ورودی 95وبعد)

دروس کاردانی ناپیوسته رشته مدیریت

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی (دارندگان کارشناسی غیر مرتبط)

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی(دارندگان کارشناسی مرتبط)

 


 کشاورزی و دامپزشکی

 ارشد اگرو تکنولوژی- گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی– فناوری مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی – کارشناسی ناپیوسته

دامپروری – کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی تولیدات دامی

دامپزشکی – کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

دکتری اگروتکنولوژی- گرایش علوم علف های هرز

کارشناسی ارشد– بافت شناسی دامپزشکی (برای دانشجویان با مدرک کارشناسی  غیر مرتبط)

کارشناسی ارشد– بافت شناسی دامپزشکی (برای دانشجویان با مدرک کارشناسی مرتبط)

مهندسی علوم دامی– ارشد اصلاح نژاد دام

 


کامپیوتر

ارشد نرم افزار

کاردانی پیوسته- کار و دانش

کاردانی پیوسته- نامتجانس

کاردانی پیوسته سه ساله نظری پیش

کاردانی پیوسته فنی حرفه ای و هنرستان

کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تكنولوژی نرم افزارکامپیوتر

 


 حقوق

 ترمیک کارشناسی پیوسته حقوق -ماقبل 96

ترمیک کارشناسی پیوسته حقوق-96 و ما بعد

 


 تربیت بدنی

اکارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

دکتری تربیت بدنی

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کاردانی ناپیوسته تربیت بدنی (مدیریت)

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی

کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر-تربیت بدنی و علوم ورزش

کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر-تربیت بدنی و علوم ورزش-غیر مرتبط

 


 برق

چارت رشته کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

چارت رشته کاردانی پیوسته الکترونیک

چارت رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق-الکترونیک

چارت رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق-قدرت

چارت رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

چارت رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی قدرت

چارت رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک

چارت رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک(غیرمرتبط)

چارت رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

چارت رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت(غیر مرتبط)

 


 عمران

 112- برنامه ترمی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران- (ورودی 96 به بعد)

114- برنامه ترمی کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران دانشگاه آزاد اسلامی میانه ورودی 96 به بعد (دارندگان کاردانی غیر مرتبط)

114- برنامه ترمی کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران ورودی 96 به بعد (دارندگان کاردانی پیوسته عمران)

114- برنامه ترمی کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران ورودی 96 به بعد (دارندگان کاردانی ناپیوسته عمران)

224- برنامه ترمی  کاردانی علمی کاربردی نقشه برداری-(مخصوص دیپلم های غیر مرتبط  فنی و حرفه ای- کارردانش - هنرستان نظام قدیم)- (ورودی 96 به بعد)

224- برنامه ترمی  کاردانی علمی کاربردی نقشه برداری-(مخصوص دیپلم های مرتبط  فنی و حرفه ای - هنرستان نظام قدیم)- (ورودی 96 به بعد)

224- کاردانی علمی کاربردی نقشه برداری-(مخصوص دیپلم های مرتبط  کارردانش و دیپلم های سه ساله نظری، پیش دانشگاهی و نظام قدیم)- (ورودی 96 به بعد)

691-  برنامه ترمی  کارشناسی ناپیوسته مهندسی نقشه برداری-  دارندگان کاردانی غیرمرتبط (ورودی 96 به بعد)

691-  برنامه ترمی  کارشناسی ناپیوسته مهندسی نقشه برداری- دارندگان کاردانی پیوسته نقشه برداری(ورودی 96 به بعد)

722- برنامه ترمی کاردانی پیوسته– (مخصوص دیپلم های غیر مرتبط  فنی و حرفه ای- کارردانش - هنرستان نظام قدیم) (ورودی 96 به بعد)

722- برنامه ترمی کاردانی پیوسته– (مخصوص دیپلم های مرتبط  فنی و حرفه ای - هنرستان نظام قدیم) (ورودی 96 به بعد)

722- برنامه ترمی کاردانی پیوسته– (مخصوص دیپلم های مرتبط  کارردانش و دیپلم های سه ساله نظری، پیش دانشگاهی و نظام قدیم) (ورودی 96 به بعد)

729- برنامه ترمی  کارشناسی ارشد عمران-سازه  (دانشجویان دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران ورودی 96 به بعد)

729- برنامه ترمی  کارشناسی ارشد عمران-سازه (دانشجویان دارای مدرک کارشناسی  غیر مرتبط ورودی 96 به بعد)

 


 حسابداری و اقتصاد

 13152گرایش ماایاتی حسابرسی دولتی

13153کارشناسی پیوسته حسابداری قدیم

13518-1کارشناسی پیوسته حسابداری جدید

ارشد اقتصاد اسلامی 15360-1

ارشد اقتصاد اسلامی

ارشد حسابداری 15266

ارشد حسابداری کارشناسی ارشد-غیر مرتبط- 15266جدید

ارشد حسابداری کارشناسی ارشد-مرتبط- 15266جدید

ترمیک حسابداری پیوسته کاردانش

ترمیک کارشناسی پیوسته حسابداری

ترمیک_حسابداری_پیوسته_فنی_حرفه_ای

ترمیک_کاردانی_ناپیوسته_حسابداری

ترمیک_کارشناسی_ناپیوسته_حسابداری

چارت ارشد اقتصاد اسلامی

دکتری اقتصاد- اقتصاد اسلامی 96 و ماقبل

دکتری اقتصاد- اقتصاد اسلامی 97 و مابعد (1)

دکتری اقتصاد- توسعه اقتصادی 96 و ماقبل

دکتری اقتصاد- توسعه اقتصادی 97 و ما بعد

دکتری اقتصاد

علوم اقتصادی 17405-1

علوم اقتصادی 17511-1

كارشناسی ناپیوسته حسابداری- كاردانی ناپیوسته (201) 97 و مابعد

کاردانی پیوسته_کارشناسی_ناپیوسته_حسابداری

کاردانی ناپیوسته حسابداری 11168-1

کاردانی پیوسته حسابداری نامتجانس

کارشناسی ارشد مهندسی مالی

کارشناسی ناپیوسته حسابداری84157-1

  


باستان شناسی

 ارشد باستان شناسی-کارشناسی غیرمرتبط

ارشد باستان شناسی-کارشناسی مرتبط

دکتری باستان شناسی-گرایش دوره پیش از تاریخ

دکتری باستان شناسی-گرایش دوره تاریخی

کارشناسی باستان شناسی

 


 ادبیات فارسی

 كارشناسی ارشد ادبیات فارسی

كارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

كارشناسی پیوسته ادبیات فارسی

كارشناسی ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی

كارشناسی ناپیوسته علوم تجربی

کاردانی پیوسته ادبیات فارسی

 


 آموزش ابتدایی

 كاردانی اموزش ابتدایی

كاردانی پیوسته طراحی و تکنولوژی دوخت

كارشناسی ارشد اموزش ابتدایی

كارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی

كارشناسی ناپیوسته آموزش دینی و عربی

كارشناسی ناپیوسته طراحی و تکنولوژی دوخت

کاردانی پیوسته  مربی کودک

 

 

دانشکده

گروه

مدیر گروه

اعضای گروه

علوم انسانی

ادبیات

رفعت عطاری

عزیزه یوسفی

فریبا محمودی

آموزش معلمان

رفعت عطاری

حمید عابدی فیروزجائی

معارف اسلامی

رباب لامعی

رباب لامعی

فرشته نورعلیزاده

اقتصاد

امیررضا رمضانی

علی رسولی

سیما اسکندری سبزی

محمد مهدلو

امیررضا رمضانی

حسابداری

صابر جلیلی

چنگیز سلمانی

شهلا احمدی

داود روحی

باستان­شناسی

حسین علیزاده تازکند

حسین علیزاده تازکند

مدیریت

علی کارگر زنجانی

علی کارگر زنجانی

داود حق خواه

یوسف حاجی اصغری

رقیه حسن زاده

رستم قره داغی

تربیت بدنی

بهمن ولی­نژاد

جبار بشیری

بهمن ولی­ نژاد

شهریار صالحی

زبان انگلیسی

کریم جهانگیری اقدم

کریم جهانگیری اقدم

زهرا قاسمی

محرم شریفی

لیلا قائمی

علوم پایه و فنی و مهندسی

شیمی

مرتضی میرزایی

مرتضی میرزایی

علی خانی

نادر جعفرزاده

سعیده یحیایی

فهمیه قره خانی

فیزیک

محمد موسایی

فرهاد سیروس نژاد

مهدی میرزایی

لیلا کیانی

ریاضی

محمد موسایی

حلیمه مددی

جعفر اسدپور

محمود ماهری

یاشار رحیم پور

مینا رشیدی

لیلا صفی خانی

ایوب صمدی گلوجه

مهندسی برق

جمشید محمدی

جمشید محمدی

علی اصغر رضائیه

عباس نعمتی

حسن باغگر

خدیجه کرم زاده

مصطفی اصغری

آرمین علیزاده

بهرام رمضانی

حمید حسن زاده فرد

مهندسی عمران

شهرام موسوی

شهرام موسوی

محمد نوروزی میانجی

صادق واعظی

سعید موحدی

مهندسی کامپیوتر

محمدرضا ابراهیمی

محمدرضا ابراهیمی

محمد عبدالهی ازگمی

نوید رضاقلیزاده

حامد پزشکی

صادق اقدمی

رضا تاتی

مهندسی معماری وگرافیک

فدرا امینی بدر

فدرا امینی بدر

کیارش افتخاری

بیتا باقری صیقلانی

زهره صلواتی زاده

شهرام ناصح زاده

لاچین اسمعیلی

مهندسی مکانیک

اکبر اشرفی

اکبر اشرفی

علی اصغربالسینی اقدم

وحید مهدیخانی

کشاورزی و دامپزشکی

دامپزشکی

اسد اسدی

اسد اسدی

احمدرضا بیضایی

رضا وجدی

جابر داودی

مهندسی کشاورزی

ناصر محبعلی پور

ناصر محبعلی پور

جلیل اجلی

سلیمان جمشیدی

ناصر نظری

منوچهر فربودی

حسن نورافکن

مهدی اورعی

مهرداد عبدی

الناز نوروزی اقدم

علی فرامرزی

محمدعلی خواجه الدینی

محمدرضا موحدی

رحیم علیمحمدی

سیامک صلاحی

حبیب اله خدابنده

دانلود فرمهای CV

دانلود فرم تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی

دانلود فرم شناسنامه اعضای محترم هیأت علمی

دانلود فرم خلاصـه وضعیت متقاضـی هیأت علمـی حـق­ التدریس

فرم و آئین نامه درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی درسال تحصیلی 93-92


در دفتر جذب، جذب اعضاء هیأت علمی حائز شرایط ونیروهای متخصص بر اساس نیاز واحد مورد بررسی قرار گرفته وپرونده داوطلبان به منطقه جهت بررسی ومصاحبه ارسال می گردد و در دفتر کارگزینی واحد امورات مربوط به اعضاء هیأت علمی انجام می پذیرد.

لیست اسامی کارشناسان محترم آموزشی

همراه با رشته های مربوطه و شماره تلفن داخلی

 شماره تماس دانشگاه 4-5223704000

 

ردیف

نام  کارشناس

کارشناس رشته ها

محل کار

شماره تلفن داخلی

1

رویا رشیدی

رشته های:

امور دام وطیور – امور دامی – امور زراعی و باغی - تولیدات زراعی و باغی – امور زراعی و باغی – تکنولوژی گیاهپزشکی – تکنولوژی تولیدات دامی – تولیدات گیاهی – گیاهان دارویی – دامپزشکی – کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بهداشت مواد غذایی – کارشناسی اقتصاد کشاورزی – گیاهپزشکی – زراعت و اصلاح نباتات – پرورش طیور – علوم آزمایشگاهی – فضای سبز – خاکشناسی –

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – آگروتکنولوژی علفهای هرز – زراعت – علوم باغبانی –

حشره شناسی – اصلاح نباتات – مدیریت کشاورزی – تکنولوژی معماری – مهندسی معماری – 

طراحی و برنامه ریزی شهری – آموزش ریاضی – بافت شناسی – شیمی آلی – شیمی تجزیه – فیزیولوژی ورزشی – اقتصاد اسلامی – آموزش و بهسازی منابع انسانی – کارشناس گروه زیست شناسی

دکترای رشته های:

 زراعت اصلاح نباتات - علوم خاک (چهار گرایش)- باستان شناسی -  کامپیوتر-  اقتصاد اسلامی-

 علوم توسعه اقتصادی - شیمی - مدیریت منابع خاک

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

184

 

2

الهام

 ابش زاده

کاردانی و کارشناسی رشته های:

 آموزش زبان انگلیسی – آموزش علوم تجربی -  طراحی و دوخت – شیمی –

مهندسی شیمی - شیمی تجزیه- پول و بانکداری - علمی کاربردی مربی کودک

کارشناسی و کارشناسی ارشد:

 زبان وادبیات فارسی – برنامه ریزی درسی

کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد:

 تربیت بدنی ،  باستان شناسی، آموزش و پرورش ابتدایی

 

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

184

3

رعنا ناصری

کاردانی و کارشناسی رشته های:

 عمران و ساختمان -  نقشه برداری -  معماری -  تکنولوژی شبکه  -

 مهندسی معدن - گرافیک  -  ساخت و تولید -  متالورژی -

تاسیسات (تهویه مطبوع ، ریخته گری ، ذوب فلزات) -

مکانیک خودرو -  جوشکاری -  تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی – صنایع

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

117

4

رزیتا ترابی

کاردانی و کارشناسی:

 مدیریت دولتی، مدیریت بیمه ، امور اداری، امور بانکی،

حسابداری (حسابرسی- دولتی- مالیاتی)

کارشناسی ارشد:

 حسابداری( مهندسی مالی،مهندسی صنایع )

کارشناسی حقوق

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

198

5

پگاه اصلانی

کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد : کامپیوتر -  برق

کارشناسی: ریاضیات و کاربردها

کارشناسی ارشد:  مدیریت

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

128

6

الهام مکاری

کارشناس خدمات آموزشی - کمیسیون موارد خاص

احراز هویت(سند آزمون) و استعلام آن – اسکن عکس - کارت دانشجویی -

سند آزمون و کمیسیون مراکز ترک و ترکمانچای وکاغذکنان وسما -

ثبت دروس تمام رشته ها

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

117


7

منیر علیزاده

پیگیری دانشجویان عدم مراجعه

تاییدیه تحصیلی

امور ثبت نام ورودیهای جدید

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق کارشناسان آموزش

128

8

اصغر عظیمی

بایگانی آموزش

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

بایگانی آموزش

143

6

امیر احمد عبداللهی

کارشناس شورای آموزشی

دانشکده فنی و مهندسی

طبقه اول

اتاق مدیریت آموزش

118

بالا
saeed_sol@yahoo.com