رفعت عطاری 15

سوابق و مدارک تحصیلی

مقطع

نام دانشگاه محل تحصیل

رشته و گرایش تخصصی

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مدیریت آموزشی

دانشجوی دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

مدیریت آموزشی

آدرس محل كار :
ميانه ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه
تلفن محل کار: 52220721-041
تلفن محل کار: 44-52237040-041 داخلی (118)

بالا
saeed_sol@yahoo.com