-      استعلام تاییدیه تحصیلی دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل آنان

-       مشخص كردن دانشجویان با وضعیت مشمول و الصاق برچسب بر روی پرونده آنها

-       استخراج مدارك پایه دانشجویان مشخص نمودن موارد نقص

-       تنظیم و بروز رسانی پرونده های آموزشی دانشجویان

بالا
saeed_sol@yahoo.com