اهم وظایف:

 
1.    ثبت کلیه نمره‌های دانشجویان اعم از کارآموزی، پروژه، معرفی به استاد، تک نمره، میهمانی، انتقالی، معادلسازی،
2.    انجام کلیه امور مربوط به برگزاری امتحان شامل قبل، در حین و بعد از امتحان،
3.    تحویل و بایگانی کلیه نمرات و صورتجلسات امتحانی،
4.    تهيه و ارسال دستورالعمل امتحانات و پيگيرى لازم جهت اجراى آن در هر نيمسال
5.    نظارت در امر برگزارى امتحانات در هر دانشكده، جمع آورى كليه صورتجلسات امتحانى دانشكده‌ها و ثبت غيبت دانشجويان
6.    کنترل و ثبت کلیه لیست‌های دستی ارایه شده توسط اساتید و رفع هرگونه نقص شامل  خط خوردگی،  مخدوش بودن٬ لاک گرفتگی٬ فاقد امضاء و نمره و...
7.    انجام مکاتبات و بررسی سوابق نمرات دانشجویان و پاسخگویی  به استعلامات مختلف
8.    ثبت نمرات تجدید نظر بعد از نتیجه نهایی شورای آموزشی
9.    اجرای مواد آیین نامه آموزشی مرتبط با دایره امتحانات ( اعمال موارد حذف پزشکی٬ شاهد، غیبت موجه و ماده ۴۱ و .... )
10.    ثبت کلیه نمرات معرفی به استاد و ارسال یک نسخه به پرونده دانشجو
11.    ثبت نمرات پروژه٬ کارآموزی، مهمان  و انتقالی و تخلفات کمیته انضباطی
12.    ثبت نمرات معادلسازی و ارسال به پرونده دانشجو جهت بایگانی
13.    بایگانی اوراق امتحانی دانشجویان
14.    بایگانی صورتجلسه امتحانات


نتایج امتحانات هر درس مطابق ماده 42 آیین نامه آموزشی باید حداكثر تا یك هفته پس از تاریخ برگزاری امتحان آن درس به اداره امتحانات واحد اعلام شود. مسؤلیت حسن اجرای این بند بر عهده مدیران محترم گروههای آموزشی و معاون آموزشی دانشكده ها می باشد.

به استناد تبصره 1 ماده 42 آیین نامه آموزشی، پس از اعلام نتایج دانشجو می تواند حداكثر تایك هفته درخواست تجدید نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشی[ ارائه درخواست بصورت اینترنتی] مربوطه تسلیم كند و استاد مربوطه باید حداكثر ظرف مدت یك هفته [با مراجعه به اداره امتحانات، ضمن اعلام نتیجه بصورت اینترنتی و تكمیل فرم مربوطه] اعلام نظر نماید. مسؤلیت حسن اجرای این بند بر عهده مدیران محترم گروههای آموزشی و معاون آموزشی دانشكده می باشد.

گزارش میزان رسیدگی اساتید به اعتراضات از طریق سیستم آموزشی[ بخش ثبت و كنترل نمرات، كنترل تجدید نظر نمرات] برای مدیران محترم گروههای آموزشی و معاونین محترم آموزشی دانشكده ها قابل دسترسی است.

به استناد تبصره 2 ماده 42 آیین نامه آموزشی نمره امتحانی پس از اعلام نهایی به اداره آموزش واحد دانشگاهی مطلقاً قابل تغییر نیست. لذا ضروری است در ثبت نمرات امتحانی نهایت دقت بعمل آید.

مسؤلیت حسن اجرای بندهای سه گانه فوق برای دروس سرویسی بر عهده مدیران گروه های آموزشی سرویس دهنده است.

بالا
saeed_sol@yahoo.com