دانلود فرمها و بخشنامه های طرحهای پژوهشی


 

بخشنامه جدید نحوه ارائه طرحهای پژوهشی فرم صفر طرحهای پژوهشی
پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشی فرم الف طرحهای پژوهشی
 فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی فرم تعهد طرح
فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی مدارک لازم جهت ارسال طرح پژوهشی به معاونت پژوهش و فناوری (نکات مهم)
فرم تأییدیه گروه  بخشنامه و فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرحهای پژوهشی
شیوه نامه نگارش و تدوین طرح های پژوهشی قرار داد داخلی تصحیح شده در جهت تسهیل بیشتر در اجرای طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی به همراه فرم قرارداد

 


 

  عنوان طرح مجری طرح رشته تحصیلی سال وضعیت طرح
1 بررسی تاثيراندازه غده بذری سيب زمينی برروند رشدوعملکرد سيب زمينی رقم مورت و... علی ایمانی  کشاورزی  78 خاتمه یافته
2 بررسی اثرات استرس خشکی و محلول پاشی اوره در مراحل مختلف رشد بر انتقال مجدد مداف... مهردادعبدی  کشاورزی  78 خاتمه یافته
3 بررسی روندرشد، عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم سويا در سه تاريخ کاشت در شرايط ميانه علی فرامرزی  کشاورزی  78 خاتمه یافته
4 جمع‌آوری وشناسايی بذور گياهان زراعی محلی واصلاح شده درمنطقه ميانه رحیم علیمحمدی  کشاورزی  80 خاتمه یافته
5 بررسی اثرتوام فاصله رديف و تراکم کاشت بر روند رشد و عملکرد ذرت دانه‌ای... رحیم علیمحمدی  کشاورزی  80 خاتمه یافته
6 تهيه کلکسيون آموزشی آفات گياهی اورنگ کاووسی  کشاورزی  80 خاتمه یافته
7 بررسی رابطه بین تحصیلات معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در سالتحصیلی ... محمد میانجی  علوم انسانی   80 خاتمه یافته
8 بررسی تاثير سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی ورشد اوليه سه رقم برنج مهرداد عبدی  کشاورزی  80 خاتمه یافته
9 بررسی تاثير ثبات در مديريت دبيرستانها و تاثير ان در بهبود کيفيت اموزشی دانش اموزان بهرام ملکی  حسابداری  80 خاتمه یافته
10 شناسائی عوامل انواع سياهک سورگوم جاروئی و تعيين پرکندگی انها در ميانه سلیمان جمشیدی  بیماریهای گیاهی  81 خاتمه یافته
11 تحليلی از رژيم بادهای ميانه و بررسی ان در ارتباط با محيط شهری رحیم علیمحمدی  کشاورزی  81 خاتمه یافته
12 ارزيابی اثرتنش خشکی درمراحل مختلف نمو برعملکرد و اجزائ عملکرد وکيفيت دانه... علی فرامرزی  کشاورزی  81 خاتمه یافته
13 اثرمنابع و مقادير کودهای ازته برعملکردو اجزاء عملکرد دانه ذرت رقم سينگل گراس  علی فرامرزی  کشاورزی  80 خاتمه یافته
14 بررسی تثبيت بيولوژيکی ازت دريونجه يکساله و مقايسه کارايی همزيستی سوشهای محلی و.... مهرداد عبدی  کشاورزی  81 خاتمه یافته
15 بررسی عوامل تعيين کننده توسعه صادرات غيرنفتی در برنامه سوم توسعه شهلا احمدی  اقتصاد  82 خاتمه یافته
16 تهيه  اطلس گردشگری شهرستان ميانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  کامران قره داغی  جغرافیا  82 خاتمه یافته
17 مطالعه تاثير تيمارهای فيزيکی وشيميايی بر اينوکلوم بذر زاد عامل بيماری لکه نواری جو سلیمان جمشیدی  بیماریهای گیاهی  82 خاتمه یافته
18 بررسی علل مشارکت سياسی جوانان و نوجوانان و هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ميانه رقیه بد لی  علوم اجتماعی  81 خاتمه یافته
19 بررسی تاثير محلول پاشی عناصر ريز مغزی در مراحل فنولوژيکی بر عملکرد و کيفيت دانه گندم مهرداد عبدی  کشاورزی  82 خاتمه یافته
20 یبيماری بروسلولز و تعيين تيتر ان بر روی گاوان کشتار شده شهرستان میانه ابوالفضل اسعدی   82 خاتمه یافته
21 ارزیابی آب رو دخانه های قزل اوزن ، گرمرود و شهر چای در رابطه با تاثیر ان بر جوانه زنی برنج رحیم علیمحمدی  کشاورزی  84 خاتمه یافته
22 بررسی میزان و علل افسردگی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه و ارائه راهکارهای تقلیل و رفع ان محمدرضا نوروزی اقدم  مدیریت آموزشی  83 خاتمه یافته
23 طراحی و ساخت ربات هوشمند عزیزاله‌سیمین‌فر  پزشک عمومی  82 خاتمه یافته
24 بررسی تاثير ارايش کاشت ارقام زودرس افتابگردان پس ازکشت کلزا در منطقه کندوان ميانه رحیم علیمحمدی  کشاورزی  83 خاتمه یافته
25 ارزيابی تاثير تيمار بذور سورگوم جارويی با قارچکشهای مختلف در کنترل سياهکهای خوشه و پوشينه سلیمان جمشیدی  بیماریهای گیاهی  83 خاتمه یافته
26 تعيين ميانگين درصد همخونی زنبور عسل در شهرستان ميانه اورنگ کاوسی  آموزش ابتدایی  83 خاتمه یافته
27 بررسی اثرات کودهای پتاسيمی و سولفات روی و اثرمتقابل انها بر عملکرد و اجراء عملکرد و کاهش غلظت نيترات .......... امین علی نوری  کشاورزی  83 خاتمه یافته
28 بررسی اثرات توپوگرافی، نوسانات سفره آب زيرزمينی و مواد مادری اهکی بر تغيير و تحولات کانيهای..... ناصر نظری  کشاورزی  83 خاتمه یافته
29 سنجش ميزان بيگانگی اجتماعی و عوامل موثر برآن دربين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميانه رقیه پرهام   83 خاتمه یافته
30 مطالعه چگونگی تشکيل وتحول خاکها در يک رديف ارضی ، آبی درمنطقه ميانه  ناصرنظری  کشاورزی  83 خاتمه یافته
31 تعيين تيتر پادتن مادری گامبرو و برونشيت به روش الايزا در گله های گوشتی با سن 1 تا 7 روزه از --- جابر داودی  انگل شناسی دامپزشکی  83 خاتمه یافته
32 ارزيابی تاثير تيمار بذور جو با قارچکشهای مختلف بر کنترل بيماری   جو در شرايط مزرعه سلیمان جمشیدی  بیماریهای گیاهی  83 خاتمه یافته
33 قرض الحسنه و مسائل حقوقی و فقهی آن و اعطای تسهيلات در بانکهای شهرستان ميانه قهرمان مهنام  حسابداری  83 خاتمه یافته
34 مطالعه و بررسی تهيه آمينو کو مارينها بروش جديد، آسان وکم هزينه بااستفاده از تابش امواج مايکروويو  حسن ولیزاده  شیمی  83 خاتمه یافته
35 بررسی علل و انگيزه‌های مهاجرت دانش‌آموختگان رشته کشاورزی به خارج از کشوروارائه راهکارهای.... محمدرضانوروزی   مدیریت آموزشی  83 خاتمه یافته
36 مطالعه و اندازه گیری بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی علی کارگر  مدیریت دولتی  83 خاتمه یافته
37 بررسی اهمیت اقتصادی آلودگیهای انگلی نشخوارکنندگان در کشتارگاه صنعتی میانه   جابر داوودی  انگل شناسی دامپزشکی  84 خاتمه یافته
38 طراحی و ساخت رباط سیستم هشدار سبقت اتومبیل محرم علیزاده  برق  84 خاتمه یافته
39 ارزیابی واکنش قارچ عامل بیماری سیاهک پنهان سورگوم جارویی به قارچکشهای--- سلیمان جمشیدی  بیماریهای گیاهی  83 خاتمه یافته
40 بررسی ومقايسه وضعيت وکيفيت تحصيلی دانشجويان کاردانی های پيوسته و ناپيوسته  بهرام ملکی  حسابداری  83 خاتمه یافته
41 اثرسطوح مختلف کود دی آمونيوم فسفات و سوپرفسفات تريپل کلسيم بر بيماری پوسيدگی گلگله گوجه فرنگی منوچهر فربودی  خاکشناسی کشاورزی  83 خاتمه یافته
42 شناسائی  دشمنان طبيعی شته های سورگوم جاروئی و بررسی تغييرات جمعيت آنها درمنطقه ميانه  شهرام شاهرخی  حشره شناسی کشاورزی  84 خاتمه یافته
43 بررسی بيولوژی وتغييرات جمعيت شته های سورگوم جاروئی درمنطقه ميانه  شهرام شاهرخی  حشره شناسی کشاورزی  84 خاتمه یافته
44 مطالعه اثرات حذف برگ روی عملکرد و اجرای عملکرد ارقام آفتابگردان در شرايط آب و هوای ميا نه رحیم علیمحمدی  کشاورزی  84 خاتمه یافته
45 ارزيابی عملکرد و اجرای عملکرد و کيفيت دانه هشت رقم کلزا امین علی نوری  کشاورزی  85 خاتمه یافته
46 بررسی وضعيت بيکاری و راههای تامين اشتغال در شهرستان ميانه شهلا احمدی  اقتصاد  84 خاتمه یافته
47 بررسی اثرات سه نوع کودپتاسيم در تحمل به تنش خشکی گندم رقم زرين در منطقه ميانه  اسد معصومی اصل  کشاورزی  85 خاتمه یافته
48 بررسی مثنوی ازديدگاه روانشناسی   حسین قاسمی  علوم انسانی   84 خاتمه یافته
49 مطالعه کشت دوم ارقام زودرس آفتابگردان درزمينهای زيرکشت جو درمنطقه ميانه رحیم علیمحمدی  کشاورزی  82 خاتمه یافته
50 طراحي و شبيه سازي پردازشگرهاي نوري تصوير محرم عليزاده  برق  83 خاتمه یافته
51 تجلي قهرمانان شاهنامه در ديوان خاقاني رضا ملكي  علوم انسانی   85 خاتمه یافته
52 بررسي ابعاد زندگي عين القضات ميانجي حسين قاسمي  علوم انسانی   85 خاتمه یافته
53 طراحي و ساخت يك پردازشگر نوري جهت شناسايي چهره محرم عليزاده  برق  85 خاتمه یافته
54 بررسي ارتباط بين ارزش افزوده و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار چنگيز سلماني  حسابداری  88 خاتمه یافته
55 بررسي شيوه‌هاي ترغيب دانشجويان به اقامه نماز جماعت در دانشگاه حميد صمدپور  علوم انسانی   85 خاتمه یافته
56 بررسي عوامل ايجاد كننده استرس در كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي رفعت عطاري  مدیریت آموزشی  85 خاتمه یافته
57 بررسي و شناسايي انگل‌هاي شيردان نشخوار كنندگان كوچك در كشتارگاه ميانه جابر داودي  انگل شناسی دامپزشکی  86 خاتمه یافته
58 بررسي پنج آفت كش روي شته‌هاي سورگوم جارويي شهرام شاهرخي  حشره شناسی کشاورزی  84 خاتمه یافته
59 بررسي اثرات تنش خشكي انتهاي فصل بر روي صفات موروفولوژيكي ... دكتر خورشيدي  کشاورزی  86 خاتمه یافته
60 امكان بهره‌گيري از محصولات به عنوان گياه تله سليمان جمشيدي  بیماریهای گیاهی  84 خاتمه یافته
61 بررسي اثر كاهش  ارزش ريال بر واردات ايران شهلا احمدي  اقتصاد  84 خاتمه یافته
62 گذري بر فرهنگ عاميانه شهرستان ميانه فريبا محمودي  ادبیات فارسی  85 خاتمه یافته
63 نقد و تحليل داستان موسي و شعبان از دفتر دوم مثنوي فريبا محمودي  ادبیات فارسی  84 خاتمه یافته
64 طراحي پايگاه اطلاعاتي و وب سايت واحدهاي  دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 2 محمد موسايي  ریاضی  86 خاتمه یافته
65 بررسی ارتباط بین صادرات و بازده سهام شرکتها ... چنگیز سلمانی  حسابداری  84 خاتمه یافته
66 بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص بحران هویت دانشجویان محمد میانجی  علوم انسانی   87 خاتمه یافته
67 مروری بر مسئله 16 هیلبرت لیلا خیبرشکن  ریاضی  86 خاتمه یافته
68 تاکسونومی مورفولوژیک (ساختاری و فراساختاری) قارچ جنس ... سلیمان جمشیدی  بیماریهای گیاهی  87 خاتمه یافته
69 بررسی میزان آلودگی واروا جاکوسپونی … دکتر جابر داودی  انگل شناسی دامپزشکی  87 خاتمه یافته
70 تعیین پایداری و آروماتیسته ترکیبات حلقوی .... اسماعیل وصالی  شیمی  89 خاتمه یافته
71 تأثیر هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC ) بر تصمیم گیری مدیران  امیررضا رمضانی  حسابداری  86 خاتمه یافته
72 طراحی و شبیه سازی و بهینه سازی منابع سوئیچینگ با راندمان بالا و ضریب قدرت بالا ... محمدرضا ابراهیمی  کامپیوتر  86 خاتمه یافته
73 تهیه آلیزارین از آنتراسن سعیده یحیایی  شیمی  87 خاتمه یافته
74 زمینه یابی نابهنجاری های رفتاری – اجتماعی میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2 محمدرضا نوروزی اقدم  مدیریت آموزشی  87 خاتمه یافته
75 بررسی پتانسیلهای هیدرواقلیم شهرستان میانه  دکتر منوچهر فربودی  خاکشناسی کشاورزی  87 خاتمه یافته
76 بررسی تأثیر نوسانات حجم پول بر بازار سرمایه در ایران (صحافی امانت دست مجری) صابر جلیلی  حسابداری  87 خاتمه یافته
77 بررسی تأثیر انواع کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف لوبیا مهدی طاهرخانی   87 خاتمه یافته
78 بررسی و شناخت مشکلات موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه محمدرضا نوروزی اقدم  مدیریت آموزشی  86 خاتمه یافته
79 بررسی تأثیر مشارکت کارکنان بر اثربخشی موسسات پولی تحت نظارت بانک ملی در استان آذربایجانشرقی رستم قره داغی  مدیریت دولتی  87 خاتمه یافته
80 برآورد مدل بهینه مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران شهلا احمدی  اقتصاد  87 خاتمه یافته
81 بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران بانکها (مطالعهموردی: مدیران بانکهای ...) امیررضا رمضانی  حسابداری  88 خاتمه یافته
82 بررسی تأثیر تاریخهای مختلف کاشت با دو روش کشت فاروئی و کرتی بر عملکرد دو رقم مهم لوبیا در منطقه ابهر و خرمدره مهدی طاهرخانی  کشاورزی  87 خاتمه یافته
83 بررسی پیامدهای تأسیس دانشگاه در امور آموزش و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی زنان شهرستان میانه محمدرضا نوروزی اقدم  مدیریت آموزشی  89 خاتمه یافته
84 دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم نسرین رستمی  اقتصاد  89 خاتمه یافته
85 نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه مشارکت زنان فریبا محمودی  ادبیات فارسی  88 خاتمه یافته
86 نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تقویت کارآفرینی دانشجویان منطقه شمال غرب رستم قره داغی  مدیریت دولتی  87 خاتمه یافته
87 اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد جوجه های گوشتی سیدیوسف حاجی اصغری  دامپزشکی  86 خاتمه یافته
88 بررسی تاثیـر تکانه های نرخ ارز واقعی بر میزان صادرات و واردات در ایران نسرین رستمی  اقتصاد  89 خاتمه یافته
89 تعیین زمان اولین تخمک گذاری مادیانهای منطقه آذربایجان به طریقه اندازه گیری هورمونی دکتر رضا وجـدی  دامپزشکی  87 خاتمه یافته
90 بررسی و تعیین پراکندگی بیماری آنتراکنوز گردو در ایران و ارزیابی واکنش ژنوتیپهای مختلف گردو به قارچ عامل بیماری دکتر سلیمان  جمشیدی  بیماریهای گیاهی  89 خاتمه یافته
91 تهیه بانک اطلاعاتی زمین شناسی – معدنی شهرستان میانه آرش گورابجیری پور  زمین شناسی  87 خاتمه یافته
92 بررسی تهیه کمپوزیتهای مختلف متشکل ازنمکهای مختلف روی با ... کمال بخشی  شیمی  87 خاتمه یافته
93 ارزیابی تأثیر تمرین و بازی بر اصلاح عقب ماندگی مهارتهای ... بهمن ولی نژاد  تربیت بدنی  87 خاتمه یافته
94 تأثیر گروههای حجیم و بزرگ بر میزان تولید حرارت توسط سیستم نوربورنادی ان – کوادراسایکلین ... اسماعیل وصالی  شیمی  87 خاتمه یافته
95 پایداری و آروماتیسیته ترکیبات تیابنزن و مشتقات مربوطه دکتر مرتضی میرزایی  شیمی  87 خاتمه یافته
96 بررسی جنبه های اکوفیزیولوژیکی رقابت دوره ای علف هرز تاج خروس در تراکم های متفاوت با گیاه زراعی آفتابگردان کوروش صیامی  کشاورزی  86 خاتمه یافته
97 بررسی تأثیر فیزیولوژیک ترکیب بتا آدرنرژیک آگونیست در جیره هایی با سطوح متفاوت انرژی بر عملکرد ترکیب لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی سید یوسف حاجی اصغری  دامپزشکی  88 خاتمه یافته
98 بررسی اجمالی غزلیات سعدی عزیزه یوسفی  ادبیات فارسی  88 خاتمه یافته
99 ارزیابی اثر تاریخ کاشت و رقم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی به عنوان کشت دوم در منطقه میانه دکتر علی فرامرزی   کشاورزی  87 خاتمه یافته
100 بهینه سازی و کاهش پیچیدگیها و محاسبات در کدگذار استانداردهای ویدئویی  جمشید محمدی اوچموش   برق  87 خاتمه یافته
101 اثر عصاره آبی بذر زیره سبز بر روی جوانه زنی بذور تاج خروس و سلمه تره جلیل اجلی  کشاورزی  87 خاتمه یافته
102 تأثیر مقادیر نیتروژن قبل از زمستان بر عملکرد و اجزای عملکرد و شاخصهای 9 رقم کلزا در منطقه میانه دکتر علی فرامرزی  کشاورزی  88 خاتمه یافته
103 تجزیه و تحلیل بافت تاریخی شهرستان میانه زهره صلواتی زاده  معماری  88 خاتمه یافته
104 رشد و اسپورزایی جنسی و غیرجنسی قارچ عامل بیماری آنتراکنوز گردو در محیطهای مختلف کشت سلیمان جمشیدی  بیماریهای گیاهی  87 خاتمه یافته
105 بررسی و مقایسه  عملکرد دانه لاینهای پیشرفته گندم دو روم دیم در شرایط زارعین در منطقه کندوان شهرستان میانه امیر قنبری  کشاورزی  87 خاتمه یافته
106 مطالعه روابط بین صفات مختلف لوبیا با استفاده از روشهای آماری چند متغیره محمد صالحی  کشاورزی  87 خاتمه یافته
107 تعیین بانک بذر و قوه نامیه علفهای هرز مزارع سورگوم جاروئی میانه روزبه مردان  کشاورزی  87 خاتمه یافته
108 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و توده های بومی نخود شمالغرب ایران با استفاده ... ناصر محبعلی­پور  کشاورزی  90 خاتمه یافته
109 گونه شناسی مسکن روستایی میانه زهره صلواتی زاده  معماری  88 خاتمه یافته
110 بررسی امکان طرح مدیریت چند منظوره منابع طبیعی در شهرستان میانه مهرداد اکبرزاده  منابع طبیعی  89 خاتمه یافته
111 یک الگوریتم مسیریابی جدید برای انتقال بهینه داده های مالتی مدیا ... سمیه قلیزاده  کامپیوتر  88 خاتمه یافته
112 بررسی میزان شیوع اورام پستان تحت بالینی درگاومیش های رودخانه ای استان آذربایجان شرقی و تعیین ارتباط بین میزانSCC و ورم پستان های تحت بالینی دکتر رضا وجدی  دامپزشکی  88 خاتمه یافته
113 بررسی اثرات الکترونی درموقعیت  بر روی انرژی سینگلت … اسماعیل وصالی  شیمی  88 خاتمه یافته
114 محاسبه مدار حرکت ماهواره در سیستم زمین- ماه              محمود ماهری  ریاضی  88 خاتمه یافته
115 واکنش ارقام مختلف لوبیا ی معمولی  تحت شرایط تنش معمولی        جلیل اجلی  اکولوژی کشاورزی  89 خاتمه یافته
116   مدل lotka valterra       در سیستم  prey-predator دینامیکی   محمود ماهری  ریاضی  88 خاتمه یافته
117 تهیه آلیزارین به عنوان رنگ نساجی از آنتراکینون سعیده یحیایی  شیمی  88 خاتمه یافته
118 تولید اسید اگزالیک از طریق اکسیداسیون کاغذ باطله توسط اسید نیتریک با استفاده از کاتالیزور نانو ذره فهیمه قره­خانی  شیمی  88 خاتمه یافته
119 باستان شناسی شهرستان میانه حسین علیزاده  باستانشناسی  88 خاتمه یافته
120 اثرات تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم ارزن در کشت دوم در منطقه میانه علی فرامرزی  زراعت  91 خاتمه یافته
121 بررسی تاثیر وجود معلم ورزش متخصص بر توسعه تواناییهای ادراکی - حرکتی دانش آموزان 6 الی 9 ساله پسرانه شهرستان میانه بهمن ولی نژاد  تربیت بدنی  90 خاتمه یافته
122 بررسی موانع بکارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای پذیرفته شده ... امیررضا رمضانی  حسابداری    خاتمه یافته
123 امکان سنجی کشت (توده بجنورد و توده فاین) و تعیین مناسبترین تاریخ کشت آن در منطقه میانه رحیم علیمحمدی  زراعت  91 خاتمه یافته
124 بررسی رفتار دسترسی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی میانه به اطلاعات تخصصی و ... فرشته نورعلیزاده  فلسفه و کلام اسلامی  89 خاتمه یافته
125 بررسی رابطه بین جریانهای نقدی آزاد، جریانهای نقدی عملیاتی ... صابر جلیلی  حسابداری  89 خاتمه یافته
126 سیستم هشدار دهنده وضعیت محیط گلخانه ای از طریق پیام کوتاه (sms) عباس نعمتی  برق الکترونیک  89 خاتمه یافته
127 تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی ارزن نوتریفید و سورگوم علوفه­ای                                                                                                                                                                                                        مهدی مهرپویان  زراعت  89 خاتمه یافته
128 تأثیر محدودیت آب بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت  محمدباقر خورشیدی بنام  زراعت  90 خاتمه یافته
129 برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه محمدرضا نوروزی اقدم  مدیریت آموزشی  89 خاتمه یافته
130 بررسی اثر میدانهای بالا در مواد آمورف حاوی اکسید .... مهدی میرزایی  فیزیک حالت جامد  89 خاتمه یافته
131 بررسی کشت مخلوط ذرت و سویا در منطقه میانه محمدرضا موحدی  زراعت  89 خاتمه یافته
132 بررسی آلودگی به گونه­های بابزیا و کنه­های ناقل آن در تک سمی­های شهرستان میانه جابر داودی  انگل شناسی دامپزشکی  89 خاتمه یافته
133 مطالعه اثرات الکترونی روی انرژی حالتهای یکتایی و سه ترکیبات ... اسماعیل وصالی شربیانی  شیمی آلی  90 خاتمه یافته
134 ارزیابی توان شاخص های ارزش مالی و سودآوری در تبیین بازده   سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. صابر جلیلی  حسابداری  90 خاتمه یافته
135 بررسی و ارائه  روشی جدید برای کاهش اغتشاشات کلی هارمونیکی ... عباس نعمتی  برق الکترونیک  90 خاتمه یافته
136 بررسی شبکه های فعال و ارائه روش جدیدی برای پیکر بندی جلسات ... سمیه قلیزاده  کامپیوتر  89 خاتمه یافته
137 ارزیابی مورفوفیزیولوژیکی و روند رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد کمی و کیفی ارقام یونجه در شرایط اقلیمی میانه علی فرامرزی  زراعت  90 خاتمه یافته
138 سنتز و شناسایی ترکیبات جدید a آسیلوکسی کربامیدها و محاسبات کوانتمی مربوطه اسماعیل وصالی شربیانی  شیمی  91 خاتمه یافته
139 بررسی میزان گرایش دانشجویان به رسانه های داخلی و خارجی  رفعت عطاری  مدیریت آموزشی  90 خاتمه یافته
140 ستنز ترکیبات مایع یونی (lonic liquids) هدفمند و استفاده از این ترکیبات برای بررسی امکان سنتز برخی ترکیبات هتروسیکل از جمله کومارینها مرتضی میرزایی  شیمی  90 خاتمه یافته
141 مطالعه پارامترهای جدول زندگی شته معمولی گندم Schizaphis graminum (Randoni) روی ارقام سورگوم متداول در مناطق معتدل ايران   حبیب اله خدابنده  حشره شناسی کشاورزی  91 خاتمه یافته
142 کنترل اسکالر سرعت موتور القایی سه فاز با کنترلر فازی تصحیح یافته توسط الگوریتم ژنتیک حسن باغگـــر  برق  90 خاتمه یافته
143 بررسی جذب و سینتیک آلاینده­های نیتریت و نیترات از آبهای آلوده بوسیله جاذبهای سنعتی کوپل شده با نانو ذرات و مدلسازی آن با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی (ANN)  علی خانی  شیمی  90 خاتمه یافته
144 سنتز نایترون ها و مطالعه واکنش افزایشی 1،3 – دوقطبی آنها در مایعات یونی به عنوان محیط واکنش حسن ولی زاده  شیمی  90 خاتمه یافته
145 ارائه راهکار جدید جهت ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیعی  نوید رضاقلیزاده  کامپیوتر  90 خاتمه یافته
146 ارزیابی عملکرد پرورش قارچ خوراکی دکمه ای در بستر های بلوکی، قفسه ای و کیسه ای حسن نورافکن  باغبانی کشاورزی  90 خاتمه یافته
147 بررسي سرولوژيك شيوع توكسوپلاسموزيس انساني در شهرستان ميانه بروش كمي لومينسانس(CLA)" جابر داودی  انگل شناسی دامپزشکی  90 خاتمه یافته
148 مطالعه رسانندگی و ساختار نیم­رسانای نانو ساختار اکسید روی  مهدی میرزایی  فیزیک حالت جامد  90 خاتمه یافته
149 " بررسي اثر سرما بر روی فرآیند تکوین گلهاي غيرطبيعي در گياه گوجه فرنگي "  سید محمدعلی خواجه الدینی  باغبانی کشاورزی  90 خاتمه یافته
150 تأثیر بهایابی بر مبنای فعالیت بر عملکرد موسسات و مدیران داود روحی  حسابداری  90 خاتمه یافته
151 سنتز و بررسی نانو کامپوزیت های بیو سازگار به عنوان حاملین دارویی مهرداد مهکام  علوم پایه  91 خاتمه یافته
152 " ارزیابی تأثیر چند قارچکش رایج در کنترل بیماری زنگ درختان تبریزی ناشی از قارچ Melampsora allii-populina kleb.در شرایط مزرعه و بررسی تأثیر شدت بیماری بر بازده، تولید وزن خشک چوب " سیامک صلاحی  بیماری شناسی گیاهی  90 خاتمه یافته
153 تأثیر امواج الکترومغناطیسی آنتنهای B.T.S بر روی جهت­یابی زنبورعسل علی حبیبی  برق  90 خاتمه یافته
154 شناسایی و فرمولاسیون ترکیب دارويی كوئتياپين فومارات برای درمان اسكيزوفرنيا و محاسبات کوانتمی DFT مربوطه: بررسی برهم کنش رزین های دارو رسان با كوئتياپين فومارات اسماعیل وصالی شربیانی  شیمی  91 خاتمه یافته
155  مطالعه خواص الكتريكي و اپتيكي تركيبات CuO-Fe2O3-P2O5 مهدی میرزایی  فیزیک حالت جامد  91 خاتمه یافته
156 طراحی و ساخت کوره خورشیدی برای تولید انرژی گرمایی در ساختمان فدرا امینی بدر  معماری  91 خاتمه یافته
157 تدوین برنامه استراتژیک مراکز ترکمانچای، ترک، کاغذکنان محمدرضا نوروزی اقدم  مدیریت آموزشی  90 خاتمه یافته
158 امکان سنجی استفاده از انرژی باد در شهرستان میانه ناصر نظری  خاکشناسی کشاورزی  90 خاتمه یافته
159 حل عددی معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي بيضوي سه بعدي براي دامنه هاي کروي به روش تفاضلات متناهي  محمود ماهری  ریاضی  90 خاتمه یافته
160 اثر بی ثباتی درآمدهای صادراتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در ایران محمد مهدیلو  اقتصاد  90 خاتمه یافته
161 طراحی، مدلسازی و شبیه­سازی جبران­ساز ولتاژ پایین جهت بهبود کیفیت برق شبکه توزیع عباس نعمتی  برق الکترونیک  91 خاتمه یافته
162 بررسی موانع مشارکت زنان در امور مدیریتی وارائه راهکاربر حسب اولویت اصلی    در جهت بهبود شرایر در ادارات کل استان آذر بایجان شرقی رقیه حسن زاده  مدیریت دولتی  91 خاتمه یافته
163 بررسی رابطه میان آزادسازی مالی و تجاری و اندازه دولت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سیما اسکندری  اقتصاد  91 خاتمه یافته
164 بررسی میزان استرس دانشجویان دختر وپسر ورزشکار وغیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه شهریار صالحی  تربیت بدنی  91 خاتمه یافته
165 بررسی اندیس سگد و revised سگد روی خاصیت انتقالی گراف پل جعفر اسدپور استیار  ریاضی  90 خاتمه یافته
166 بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس درگوسفندان شهرستان میانه به روش سابین فلدمن دای تست و آگلوتیناسیون مستقیم رضا وجدی حکم آبادی  بیماریهای تولید مثل دامپزشکی  91 خاتمه یافته
167 بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه محمدسعید احمدی  روانشناسی تربیتی  91 خاتمه یافته
168 بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه بر بهبود عملکرد آنان و ارائه الگوی راهبردی مناسب محمدرضا نوروزی اقدم  مدیریت آموزشی  91 خاتمه یافته
169 اثر روش های آبیاری سطحی و موضعی بر عملکرد دانه و کیفیت سه رقم لوبیا چیتی با دو روش کشت مختلف مهدی مهرپویان  زراعت  92 خاتمه یافته
170 سنتز نانو ذرات نیمه هادی cdo تحت امواج فراصوتی ... ناصر سپهری جوان   91 خاتمه یافته
171 محاسبه تعدادی از شاخص های همبندی بر روی گراف مولکولی نانو مخروط کربن جعفر اسدپور استیار  ریاضی  91 خاتمه یافته
172 بررسی تنوع ژنتیکی در جدایه های جمع آوری شده از ایران با استفاده از فن آوری ... سلیمان جمشیدی النجارقی  بیماری شناسی گیاهی  91 خاتمه یافته
173 بررسی ساختار و منحنی جریان – ولتاژ واریستورهای ساخته شده از ... مهدی میرزایی  فیزیک حالت جامد  92 خاتمه یافته
174 حل سیستم کوپل شده معادله شرودینگر با روشهای اختلالی لیلا صفی خانی  ریاضی  91 خاتمه یافته
175 بررسی میزان افسردگی زنان شهرستان میانه رفعت عطاری  مدیریت آموزشی  91 خاتمه یافته
176 بررسی امکان تولید مینی تیوبر از میکرو تیوبرهای دو رقم سیب زمینی در بسترهای مختلف کاشت در شرایط علی فرامرزی  زراعت  91 خاتمه یافته
177 استفاده از فرآیند فتوالکتروفنتون جهت تصفیه الکتروشیمیایی پسابهای حاوی مواد رنگزا ی راکتیو آلی با استفاده از کاتد کربن پارچه ای ... نادر جعفرزاده  شیمی  91 خاتمه یافته
178 بررسی شیوع سرمی نئوسپورا کنینوم در گوسفندان شهرستان میانه به روش الایزا و ایمونوفلورسانس . رضا وجدی حکم آبادی  بیماریهای تولید مثل دامپزشکی  91 خاتمه یافته
179 ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی جلیل اجلی  اکولوژی کشاورزی  92 خاتمه یافته
180 اثر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه میانه) ناصر نظری  خاکشناسی کشاورزی  92 خاتمه یافته
181 بررسی موانع اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی ایران حمید ماکویی  حسابداری  92 خاتمه یافته
182 اثر بحران های مالی بر بازار سهام (مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران) رستم قره داغی  مدیریت دولتی  91 خاتمه یافته
183 بررسی ترکیبات فرار خاصیت آنتی اکسیدانتی میوه گیاه قره داغ سید محمدعلی خواجه الدینی  باغبانی کشاورزی  92 خاتمه یافته
184 سنتز شناسایی و محاسبات کوانتومی روی تیوگلیکولوریل ها سعیده یحیایی  ریاضی  92 خاتمه یافته
185 جوشکاری مقاومتی و تأثیرات آن بر سیستم های قدرت عباس نعمتی  برق  92 خاتمه یافته
186 پیش بینی کوتاه مدت مصرف برق در یک منطقه با سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی برای بهره گیری .. حامد پزشکی  کامپیوتر  91 خاتمه یافته
187 مطالعه عددی تأثیر دمای سوخت پاشیده شده تحت بارهای مختلف موتور بر روی پارامترهای قانون اول ... آرش نعمتی  مکانیک  92 خاتمه یافته
188 محاسبه چند جمله­ای­های توپولوژیکی برای سیستم­های بنزنی جعفر اسدپور  ریاضی  92 خاتمه یافته
189 اثر اسانس لاواندولا آنگوستیوفولیا (اسطوخودوس) بر روی انفارکتوس قلبی ناشی ... مجتبی ضیایی  فارماکولوژی  92 خاتمه یافته
190 بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه در گزارش گیری سالانه و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صابر جلیلی  حسابداری  92 خاتمه یافته
191 فرآوری نیکل موجود در باطله های معدنی یکی از معادن منطقه آذربایجان و شناسایی سایر ... سعیده یحیایی  شیمی  92 خاتمه یافته
192 سنتز و شناسایی گلیکولوریل ها و محاسبات DFT روی برهمکنش های آن با مشتقات فنلها و تیوفنلها فهیمه قره خانی  مهندسی شیمی  93 خاتمه یافته
193 مطالعه ترکیب آلاینده های فاضلاب های صنعتی و شهری شهرستان میانه ... سیدیوسف حاجی اصغری  دامپزشکی  93 خاتمه یافته
194 بررسی و طراحی سیستم مونیتور از راه دور فشار و دما در خطوط انتقال گاز ایستگاههای پرفشار گاز ... جمشید محمدی   برق الکترونیک  92 خاتمه یافته
195 مطالعه تکوینی گل آذین کپه ای و گلچه ها در گیاه دارویی قاصد بهار با استفاده از تکنیک میکروسکوپ نوری بازتابشی مهدی اورعی  باغبانی کشاورزی  92 خاتمه یافته
196 تبیین الگوی نمونه برداری دنباله ای و بینومیال شته های سورگوم جارویی شهرام شاهرخی   حشره شناسی کشاورزی  92 خاتمه یافته
197 بررسی و ارزیابی پارامترهای شکست سدهای خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن (مطالعه موردی سد علویان) سید شهرام موسوی  مهندسی عمران  93 خاتمه یافته
198 بررسی اثر اسانس گیاهان معطر برگ بو، اکالیپتوس، اسطوخودوس  و رزماری علیه شته سورگوم جارویی حبیب اله خدابنده  حشره شناسی کشاورزی  92 خاتمه یافته
199 کابرد شبکه­های عصبی مصنوعی در پردازش سیگنالهای دیجیتال خدیجه کرم زاده  برق الکترونیک  92 خاتمه یافته
200 طراحی و ساخت دستگاه تجمیع کننده ریموت کنترلرهای مادون قرمز جمشید محمدی  برق  92 خاتمه یافته
201 بررسی مقابله ای سرمقاله های روزنامه های تهران تایمز و نیویورک تایمز بر اساس عناصر فرامتنی محرم شریفی  زبان انگلیسی  92 خاتمه یافته
202 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و مدیران و رضایت دانشجویان (مطالعه موردی منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی) رستم قره داغی  مدیریت دولتی  92 خاتمه یافته
203 ایجاد سیستم مدیریت ریسک در شبکه­های تامین و توزیع آب در برابر خطر زلزله (فاز 1: مطالعه موردی قسمتی از شهر میانه) شهرام موسوی  عمران  93 خاتمه یافته
204 ارزیابی بیوسنتز آنتوسیانین در میوه­های انگور رقم صاحبی در پاسخ به تیمار اسید سالیسیلیک مهدی اورعی  باغبانی کشاورزی  93 خاتمه یافته
205 اثر سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیومورفولوژیکی، کمیت و فعالیت ضد باکتریایی اسانس ریحان در شرایط تنش شوری کلرید سدیم حسن نورافکن  کشاورزی  92 خاتمه یافته
206 بررسی عوامل مرتبط با روحیه و مهارت های کارآفرینی دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه13 محمدرضا نوروزی اقدم  مدیریت آموزشی  92 خاتمه یافته
207 جذب خودبخود جوهر در محیطهای نامنظم لیلا کیانی  فیزیک  92 خاتمه یافته
208 بررسی اثر مدافینیل بر اختلالات حرکتی و اثر درمانی لوودوپا در بیماری پارکینسون ناشی از 6- هیدروکسی .... رضا وجدی  دامپزشکی  92 خاتمه یافته
209 سنتز، شناسایی و مطالعات تئوری روی ­تری­آزنهای بنزآمیدی فهیمه قره خانی  شیمی  92 خاتمه یافته
210 بررسی ساختاری نانوذره فولرن و محاسبات برهمکنش بین اوزون و فولرن علی خانی  شیمی  93 خاتمه یافته
211 حذف مخلوط مواد رنگزای راکتیو از آبهای آلوده به کمک فرایند الکتروفنتون و مدلسازی فرایندبا استفاده ... نادر جعفرزاده  شیمی  93 خاتمه یافته
212 بررسی نگاشت ایشتودی روی خطوط جهتدار در فضای سه بعدی مینا رشیدی  ریاضی  93 خاتمه یافته
213 تهیه نانو فتوکاتالیزور مزدوج آهن اکسید روی اکسید و کاربرد آن در حذف اسید نارنجی 7 از آبهای آلوده تحت تابش نور مرئی ... علی خانی  شیمی  93 خاتمه یافته
214 تاثیر شوک­های نفتی بر بازار بورس اوراق بهادار تهران سیما اسکندری  اقتصاد  93 خاتمه یافته
215 مطالعه خواص آنتی اکسیدانتی ضد میکروبی و اندازه گیری ترکیبات فنلی و فلانوئیدی 8 گونه سرخس بومی ایران حسن ولی زاده  شیمی  93 خاتمه یافته
216 تعیین کمیت و کیفیت ترکیبات فنلی واریته های متداول سورگوم زراعی در ایران سلیمان جمشیدی النجارقی  بیماری شناسی گیاهی  93 خاتمه یافته
217 خاصیت ضد باکتریایی عصاره متانولی چهار گونه گلسنگ بومی ایران روی چند باکتری بیماری زای گیاهی سلیمان جمشیدی النجارقی  بیماری شناسی گیاهی  93 خاتمه یافته
218 بررسی تغییرات مکانی آهک در خاک های منطقه آچاچی میانه در استان ... ناصر نظری  خاکشناسی کشاورزی  94 خاتمه یافته
219 اثر سطوح مختلف اسید سالیسیلیک در القاء تحمل تنش شوری در انگور رقم سلطانین مهدی اورعی  باغبانی کشاورزی  94 خاتمه یافته
220 روشی برای رده بندی با حفظ حریم خصوصی در الگوریتم های مبتنی بر فاصله محمدرضا ابراهیمی دیشابی  کامپیوتر  94 خاتمه یافته
221 طراحی بهینه قابهای فولادی بدون مهاربندی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری شهرام موسوی  عمران  95 خاتمه یافته
222 بررسی تجربی و تئوری برهمکنش مشتقات مختلف پیریدین با استفاده از بیس فنیل گلیکولوریل سعیده یحیایی  شیمی  95 خاتمه یافته
223 اثر ضد باکتریایی عصاره و اسانس سرخارگل بر چند باکتری گرم مثبت و منفی گیاهی سلیمان جمشیدی  بیماریهای گیاهی  95 خاتمه یافته
224 مقایسه کارایی زئولیت های مختلف اصلاح شده برای حذف مواد رنگزای آلی از محلول آبی و مدلسازی فرآیند با استفاده از روش رویه پاسخ نادر جعفرزاده  شیمی  95 خاتمه یافته
225 بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گزنه بر علایم سندرم محرومیت مورفین در موش سوری نر اسد اسدی  دامپزشکی  96 در حال اجرا 
226 بررسی تاثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی) رفعت عطاری  مدیریت آموزشی  96 خاتمه یافته
227 طراحی نانو ترانزیستورFET با استفاده از نانو تیوب های کربنی با افزودن ناخالصی نیتروژن و بور به منظور بهبود مشخصه انتقال عباس نعمتی  برق الکترونیک  97 در حال اجرا 
228 تدوین نشانگان رویکرد حل مسئله برای ارزشیابی برنامه درسی رشته مدیریت دولتی و اجرای آن در دانشگاه آزاد اسلامی (استان آذربایجان شرقی) رستم قره داغی  مدیریت دولتی  95 خاتمه یافته
229 « اثر اندازه شرکت بر پیاده سازی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت» امیررضا رمضانی  حسابداری  97 در حال اجرا
230 مدلسازی آزمایشگاهی انتقال آلودگی در محیط متخلخل با استفاده از مدل ترکیبی هوش مصنوعی- روش عددی بدون شبکه  شهرام موسوی عمران 97 خاتمه یافته
231 بررسی ترمودینامیکی و بهینه سازی تولید همزمان توان و آب قابل شرب از آب دریا با استفاده از بازیاب اتلافات حرارتی یک موتور دیزلی سنگین  اکبر اشرفی مکانیک 97 در حال اجرا

پژوهش

تحصیلات تکمیلی

بالا
saeed_sol@yahoo.com