صدور کارت دانشجویی

 1- کارت دانشجویی و کارت تغذیه دانشجویان در یک کارت تجمیع گردیده است.

کارت دانشجویی برای دانشجویان جدید الورو، پس از ثبت نام کامل و اسکن شدن عکس دانشجو در سایت دانشگاه توسط مسئولین مربوطه کارت دانشجویی صادر و آماده توزیع میگردد.

2- در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی، با ارائه گواهی مفقودی از دادسرا و واریز مبلغ تعیین شده، کارت المثنی صادر میگردد.

3- برای تمدید اعتبار کارت دانشجویی، در مهر ماه هر سال و با در دست داشتن برگه انتخاب واحد همان ترم، به قسمت صدور کارت دانشجویی مراجعه شود.

4- دانشجویان انتقالی، پس از انجام امور مربوطه به انتقال دائم، با در دست داشتن مجوز انتقالی و تصویر شناسنامه به قسمت صدور کارت دانشجویی مراجعه و برای انجام اقدامات مقتضی جهت ثبت مشخصات نامبرده در سایت مرکز آزمون به نام واحد میانه.

5- برای امور مربوطه به شارژ پولی کارت های تغذیه (دانشجویی) به امور مالی یا کارشناس امور دانشجویی مراجعه گردد

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com