در خصوص کلیه امورات و خدمات دانشجویی در صورت لزوم از کلیه اساتید واحد در مورد موضوعات عام و خاص بهره مند می گردد.