در خصوص کلیه امورات و خدمات دانشجویی در صورت لزوم از کلیه اساتید واحد در مورد موضوعات عام و خاص بهره مند می گردد.

بالا
saeed_sol@yahoo.com