شورای جذب بصورت ماهانه یا هفتگی برگزار می گردد. در این شورا درخواستهای هیأت علمی واحد وهمچنین درخواستهای افراد مراجعه کننده جهت تدریس مورد بررسی قرار می گیرند.
شورا با حضور رئیس واحد ، معاونان واحد ومدیر آموزش وروسای مراکز ومسئول دفتر استخدام هیأت علمی تشکیل می شود.

بالا
saeed_sol@yahoo.com