هر ماه یکبار با حضور کلیه کارکنان حوزه تشکیل و در خصوص امورات اجرایی و بهبود روند امورات و مسائل جاری بررسی و تصمیم گیری می نماید.

بالا
saeed_sol@yahoo.com