چارت سازمانی:

  • مسئول دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات
  • کارشناس اطلاعات و آمار
  • کارشناس نرم افزار (پشتیبانی نرم افزار آموزش و شهریه)
  • کارشناس نرم افزار (اداره سایتهای کامپیوتر)
  • کارشناس نرم افزار (تعمیر و نگهداری وپشتیبانی کاربران اداری)
بالا
saeed_sol@yahoo.com